Bezwaar en beroep

Als u het als burger of ondernemer niet eens bent met besluiten van de overheid, dan staat u niet per definitie met lege handen. U kunt binnen zes weken bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het bestuursorgaan zal aan de hand van uw bezwaren het hele besluit opnieuw beoordelen. Met andere woorden, er vindt een volledige heroverweging plaats.

Bent u het echter met het nieuwe besluit ook niet eens, dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank. In beroep bij de rechtbank vindt echter geen volledige heroverweging plaats. De rechter beoordeelt enkel of het beleid juist is toegepast en of het bestuursorgaan – binnen de marges van de haar toekomende beleidsvrijheid – in redelijkheid tot dit besluit heeft kunnen komen.

Tot slot staat tegen de beslissing van de rechter (van de rechtbank) nog hoger beroep open bij de hoogste gerechtelijke instantie. Welke instantie bevoegd is om van het geschil kennis te nemen is afhankelijk van het (deel)rechtsgebied. Met betrekking tot uitkeringen is bijvoorbeeld de Centrale Raad van Beroep bevoegd, terwijl met betrekking tot ruimtelijke ordeningskwesties de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State bevoegd is. Neem voor meer informatie over dit rechtsgebied contact op met onderstaande specialist.

Neem contact op