Categorie Archief: Notarissen

4 redenen waarom het belangrijk is uw digitale erfenis te regelen

Naast een reguliere erfenis heeft vrijwel iedereen tegenwoordig ook een digitale erfenis: social media profielen, e-mailaccounts, cloud accounts voor opslag van foto’s en documenten en online accounts bij winkels en streamingdiensten. Ook online tegoeden, online schulden en cryptomunten maken deel uit van een digitale erfenis. Voor u en uw nabestaanden is het belangrijk om ook die erfenis goed te regelen. In dit artikel leggen wij u uit waarom.

#1 In de wet is niets geregeld
Abma Schreurs is aangesloten bij het grootste samenwerkingsverband van notarissen in Nederland, Netwerk Notarissen. Netwerk Notarissen heeft de politiek onlangs opgeroepen om het erfrecht aan te passen.

Op dit moment is in de wet namelijk nog niets geregeld voor uw digitale erfenis. Op grond van de wet kunnen nabestaanden alleen uw huis, uw vermogen en uw persoonlijke bezittingen erven. Na uw dood wordt er dus niemand eigenaar van uw online nalatenschap, met alle problemen en risico’s van dien.  

#2 Als u niets regelt zadelt u uw erfgenamen met problemen op
Omdat er in de wet niets is geregeld, gaan uw digitale data niet over op uw erfgenamen. Bovendien zijn veel online accounts op dit moment niet overdraagbaar. Dat betekent dat uw erfgenamen, als zij geen inloggegevens hebben, niet bij uw online data kunnen. Zij kunnen dan dus bijvoorbeeld niet bij uw foto’s, video’s of administratie.

Bovendien is het voor uw nabestaanden dan ingewikkeld en tijdrovend om uw accounts op te heffen. Veel (buitenlandse) bedrijven willen een account namelijk pas verwijderen als uw nabestaanden een overlijdensakte opsturen.

Als u deze problemen wilt voorkomen kunt u in uw testament opnemen wie uw digitale nalatenschap mag afwikkelen. Ook kunt u daarin per account opnemen wat u wilt dat er na uw overlijden mee gebeurt. Ook kunt u bij uw testament een lijst van al uw online accounts voegen, met de inloggegevens. Of aangeven waar u een dergelijke lijst bewaart. Uw nabestaanden kunnen dan op uw accounts inloggen en zelf het account verwijderen of aanpassen, bijvoorbeeld door het een zogenaamde herdenkingsstatus te geven.

#3 Als u niets regelt is uw digitale nalatenschap een prooi voor hackers
Als u niets regelt leeft u online in principe gewoon door. Dat betekent dat uw online accounts en online tegoeden bij winkels en streamingdiensten gewoon actief blijven. En dat uw foto’s online ook beschikbaar blijven. Dat maakt uw data een prooi voor hackers. Zo kunnen hackers niet alleen uw identiteit gebruiken om zelf spullen te bestellen, maar bijvoorbeeld ook uw gegevens en foto’s stelen om nieuwe online accounts aan te maken.

#4 Wetgevingsprocessen duren meestal lang
Als er al nieuwe wetgeving komt over de digitale erfenis, zal dat nog wel enige tijd duren. Niet alleen de Nederlandse wet moet namelijk worden aangepast, maar ook de Europese regelgeving. Tot het zo ver is (en overigens daarna ook) doet u er dus goed aan om zelf uw digitale erfenis in uw testament te regelen. Welke vragen u daarvoor moet beantwoorden leest u hier.

Vragen?
Heeft u vragen over uw offline of online nalatenschap? Of wilt u uw digitale erfenis opnemen in uw testament? Neem dan gerust contact met ons op. De notarissen van Abma Schreurs helpen u graag.

Waarom vraagt de notaris waar uw geld vandaan komt?

Waarom vraagt de notaris waar uw geld vandaan komt?

In Nederland is het voor sommige beroepsgroepen (bijvoorbeeld een notaris, accountant, administratiekantoor, etc.) volgens de wet verplicht om aan hun cliënten te vragen hoe men aan hun vermogen komt. Dit is om de invloed van crimineel geld op de samenleving in te perken; een belangrijk doel hierbij is het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering.

Omdat witwassen (illegaal vermogen wordt legaal vermogen) en het financieren van terroristische acties bij wet verboden is, is er vanuit de regering besloten dat een notaris altijd moet onderzoeken en controleren waar het geld vandaan komt.

De notaris is alleen als er getwijfeld wordt over de herkomst van de gelden, verplicht dit te melden bij het FIU-NL (Financial Intelligence Unit-Nederland).

Voor aanvullende informatie kunt u de website: www.bureauft.nl/wwft raadplegen.

Wie regelt uw zaken als u dat zelf niet meer kunt?

Leg het vast in een volmacht of levenstestament

In uw leven kunnen zich situaties voordoen waarin u zelf (tijdelijk) niet meer in staat bent om beslissingen te nemen en te handelen. Door de gevolgen van een ongeval bijvoorbeeld, een operatie, een beroerte of de ziekte van Alzheimer. Op die vaak ingrijpende momenten is het belangrijk om een aantal zaken goed geregeld te hebben, zodat mensen die u vertrouwt namens u kunnen handelen. Dat doet u in een volmacht of een levenstestament.

Volmacht

In een volmacht bepaalt u dat iemand die u vertrouwt (uw gevolmachtigde) namens u financiële handelingen mag uitvoeren op het moment dat u dat zelf (tijdelijk) niet meer kunt. U mag zelf kiezen of u alleen bepaalde taken aan die gevolmachtigde overlaat of dat hij of zij alles voor u mag doen. Laat u alles over aan uw gevolmachtigde? Dan noemen we dat een algemene volmacht. Wilt u alleen bepaalde, specifiek omschreven taken aan deze persoon overlaten? Dan is dat een bijzondere volmacht.

U kunt onder meer de volgende taken overlaten aan een gevolmachtigde:

 • het regelen van uw bankzaken
 • het beleggen van uw vermogen
 • het aan- en verkopen van onroerend goed
 • het doen van schenkingen
 • het aanvaarden en verwerpen van erfenissen

U kunt in de volmacht bepalingen opnemen om te voorkomen dat de gevolmachtigde misbruik maakt van de volmacht. Zo kunt regelen dat een onafhankelijke derde toezicht houdt op de gevolmachtigde. Of dat de gevolmachtigde de uitgaven periodiek bij deze derde moet verantwoorden.

Levenstestament

Het levenstestament is ook een document waarin u een aantal zaken vastlegt voor het geval er tijdens uw leven iets gebeurt waardoor u (tijdelijk) niet meer zelfstandig kunt handelen. Maar in een levenstestament kunt u meer zaken regelen dan in een volmacht. In een volmacht regelt u alleen financiële zaken. In een levenstestament kunt u naast een financiële volmacht ook andere volmachten geven. Voor uw medische en persoonlijke zaken bijvoorbeeld.

Zo kunt u in een levenstestament iemand een medische volmacht geven en aangeven of u wel of niet wilt worden behandeld als u ziek bent. Daarnaast kunt u in uw levenstestament een euthanasieverklaring opnemen. Ook kunt u er in aangeven wie de verzorging van uw minderjarige kinderen op zich moet nemen als u dat zelf niet meer kunt. En wat er met uw profielen op sociale netwerken moet gebeuren. Bent u zelfstandig ondernemer? Dan kunt u er ook een ondernemersvolmacht in opnemen. Daarmee zorgt u ervoor dat uw bedrijf kan doordraaien tijdens uw afwezigheid.

U mag voor al deze taken overigens verschillende gevolmachtigden aanwijzen.

Een levenstestament is dus iets anders dan een gewoon testament. Daarin legt u vast wat er na uw overlijden met uw nalatenschap moet gebeuren. Een testament werkt dan ook pas ná uw overlijden. Een levenstestament werkt nog tijdens uw leven.

Geen volmacht of levenstestament?

Heeft u geen volmacht of levenstestament en wordt u wilsonbekwaam? Dan beslist de kantonrechter wie u mag vertegenwoordigen. Afhankelijk van uw lichamelijke en geestelijke situatie zal dat een bewindvoerder, curator of een mentor zijn. Dit is niet altijd automatisch uw partner, of degene die u zelf op het oog had, aangezien de kantonrechter uw wensen niet kent.

Vraag uw notaris

U kunt een volmacht of levenstestament zelf opstellen in een zogenaamde onderhandse akte. Maar het is beter om dit door een notaris te laten doen. Een notaris kan u goed voorlichten over de mogelijkheden. Daarnaast controleert de notaris uw identiteit en of u wilsbekwaam bent. Dat betekent dat de notaris controleert of u geestelijk in staat bent om uw wil te bepalen. Bij twijfel raadpleegt hij een onafhankelijk arts. Uw wensen legt de notaris vast in een notariële akte. U bent er dan van verzekerd dat uw volmacht of levenstestament rechtsgeldig is en dat uw wensen dus kunnen worden uitgevoerd. Bij een zelf opgestelde onderhandse akte is dat niet altijd het geval.

Heeft u vragen of wilt u advies over uw volmacht of levenstestament? Neem dan gerust contact met ons op. De notarissen van Abma Schreurs beantwoorden ze graag.

Aangepaste openingstijden december/januari

In december en januari zijn onze openingstijden aangepast.
Het notariaat is gesloten op:

maandag 24 december vanaf 16.00 uur
maandag 31 december vanaf 14.00 uur
woensdag 2 januari tot 11.30 uur

De advocatuur is gesloten op maandag 24 december (hele dag).

Uiteraard staan wij de volgende werkdag vanaf 08.30 uur weer voor u klaar.

Wij wensen u hele fijne feestdagen en een mooi en gezond nieuwjaar!

Heeft u uw digitale erfenis al geregeld?

Een steeds groter deel van ons leven speelt zich online af. We zijn actief op social media, maken gebruik van online opslagdiensten voor fotos of documenten en hebben bij steeds meer winkels een online account. Veel mensen vergeten dat als zij offline overlijden, zij online in principe gewoon doorleven. Misschien wordt het dus eens tijd om na te denken over uw digitale erfenis?

Wat is mijn digitale erfenis?

Uw digitale erfenis bestaat enerzijds uit uw online leven: social media profielen, e-mailaccounts, cloud accounts voor opslag van fotos en documenten en online accounts bij winkels en streamingdiensten. Ook online tegoeden, online schulden en cryptomunten maken deel uit van uw digitale erfenis.

Anderzijds bestaat uw digitale erfenis uit uw tastbare bezittingen, zoals telefoons, laptops, tablets, usb-sticks en externe harde schijven. Deze apparaten geven toegang tot uw online leven, maar er staan vaak ook persoonlijke gegevens, fotos en belangrijke documenten op.

Waarom zou ik mijn digitale erfenis regelen?

Als u niets regelt bestaat de kans dat u, als u komt te overlijden, online gewoon doorleeft. Bijvoorbeeld omdat uw nabestaanden niet van uw online leven op de hoogte zijn. Maar ook als zij dat wel zijn en met uw digitale erfenis aan de slag willen, blijkt dat meestal niet eenvoudig. Nabestaanden beschikken vaak niet over de gebruikersnamen, inlogcodes en wachtwoorden, en hebben dus geen toegang tot uw online leven.

Waarschijnlijk kunnen zij best een aantal accounts opzeggen zonder die codes en wachtwoorden, maar dat is vaak een ingewikkeld en tijdrovend proces. Ook kunnen zij specialisten inschakelen om toegang te forceren, maar dat is vaak weer kostbaar. U doet er dus goed aan om uw digitale erfenis te regelen.

Hoe regel ik mijn digitale erfenis?

U kunt uw digitale erfenis in uw testament regelen. Daarmee geeft u een juridische basis aan degene die uw digitale erfenis afwikkelt. In uw testament beschrijft u uw online leven en wat ermee moet gebeuren als u bent overleden. U kunt er ook een vertrouwenspersoon (executeur) in aanwijzen, die uw digitale erfenis naar uw wensen afwikkelt.

Voordat u nu meteen uw testament laat aanpassen of een nieuw testament laat maken, adviseren wij u om eerst goed na te denken over de volgende vragen:

Wat moet er na mijn dood gebeuren met mijn profielen op social media?
U kunt er voor kiezen om ter nagedachtenis online door te leven, maar u kunt er ook voor kiezen om uw profielen laten verwijderen. Sommige social media, zoals Facebook, hebben een speciale herdenkingsstatus.

Welke online accounts heb ik en wat moet ermee gebeuren? Het is belangrijk dat zoveel mogelijk online accounts (bijvoorbeeld bij winkels, bezorgdiensten en streamingdiensten) zo snel mogelijk worden opgeheven, om te voorkomen dat abonnementen doorlopen of uw digitale identiteit misbruikt kan worden. Daarnaast moet u nadenken aan wie u uw online tegoeden (zoals cryptomunten) na wilt laten.

Welke fotos, videos en documenten wil ik mijn nabestaanden nalaten?

Waar bewaar ik mijn gebruikersnamen, inlogcodes en wachtwoorden? Als de executeur met uw digitale nalatenschap aan de slag gaat is het namelijk wel handig als hij overal toegang toe heeft. Maakt u dus een overzicht. U kunt dit overzicht vast laten maken aan uw testament. De praktijk leert echter dat wachtwoorden periodiek (moeten) worden gewijzigd en zon overzicht dus snel veroudert. U kunt dit overzicht ook zelf bewaren. Denkt u daarbij wel goed aan de beveiliging van de gegevens. Bewaar het overzicht fysiek in een kluis of goed versleuteld in een digitale omgeving. Er bestaan tegenwoordig ook beveiligde apps voor. Zorg er in ieder geval wel voor dat u in uw testament aanwijzingen opneemt voor de executeur, zodat hij weet waar hij het overzicht kan vinden en hoe hij toegang kan krijgen.

Wie kan het best mijn digitale erfenis afwikkelen en benoem ik tot executeur?

Vragen?

Heeft u vragen over uw offline of online nalatenschap? Neem dan gerust contact met ons op. De notarissen van Abma Schreurs beantwoorden ze graag.

U kunt alleen deze maand nog aanvullend belastingvrij schenken

De regels voor belastingvrij schenken aan uw kinderen zijn de afgelopen jaren regelmatig gewijzigd. Vooral de regels voor schenken voor de eigen woning wijzigden vaak: bedragen werden in crisistijd opgeschroefd om de woningmarkt te stimuleren, vervolgens teruggeschroefd omdat de crisis voorbij zou zijn, om vervolgens weer te worden opgehoogd. Hoe zit dat nu eigenlijk precies? En wat kunt u dit jaar nog belastingvrij schenken? Abma Schreurs vertelt u er graag meer over.

Belastingvrij schenken, zo zit het;

Als ouders kunt u uw kinderen, ongeacht hun leeftijd, ieder jaar een bedrag van ruim € 5.000 belastingvrij schenken. Dat bedrag wordt ieder jaar geïndexeerd, in 2018 is het € 5.363. Andere verkrijgers, uw kleinkinderen bijvoorbeeld, kunt u ieder jaar ruim € 2.000 belastingvrij schenken. In 2018 is het geïndexeerde bedrag € 2.147.

Daarnaast kunt u, als uw kinderen tussen 18 en 40 jaar oud zijn, eenmalig een groter bedrag belastingvrij schenken. Mag dit bedrag vrij besteed worden? Dan kunt u in 2018 € 25.731 schenken. Wordt de schenking echter (binnen 3 jaar) besteed aan de eigen woning? Bijvoorbeeld voor aanschaf van een woning, een verbouwing of aflossing? Dan kunt u in 2018 € 100.800 schenken.

Het bedrag van deze laatste schenkingsmogelijkheid is de afgelopen jaren regelmatig gewijzigd:

 • Van januari 2010 tot en met oktober 2013 mocht u ongeveer € 50.000 belastingvrij schenken.
 • Van oktober 2013 tot en met december 2014 werd het bedrag verhoogd tot
  € 100.00.
 • Van januari 2015 tot en met december 2016 werd het weer teruggeschroefd naar
  € 50.000.
 • Per 1 januari 2017 werd het bedrag structureel verhoogd naar ruim € 100.000.

Hoe zit het met schenkingen gedaan in 2015 of 2016?

Nu kan de situatie zich voordoen dat u in 2015 of 2016 een belastingvrije schenking voor de eigen woning heeft gedaan, maar eigenlijk meer had willen of kunnen schenken. In die situatie kunt u dat nu alsnog doen. Maar dan moet u er wel snel bij zijn!

Tot en met 31 december 2018 geldt er in het kader van gelijke behandeling namelijk overgangsrecht. Dit overgangsrecht geldt alléén voor die gevallen waarin in 2015 of 2016 een schenking is gedaan voor de eigen woning van uw kind(eren). U mag dit bedrag voor het einde van dit jaar nog aanvullen met maximaal € 47.198, ongeacht het bedrag dat u eerder schonk. Schenkingen gedaan voor oktober 2013 mogen dus niet worden aangevuld.

Let op: de leeftijdseis geldt ook hier nog steeds! U mag de aanvullende schenking dus alleen doen als uw kind op dit moment nog tussen 18 en 40 jaar oud is. Is dat niet het geval, maar valt zijn of haar partner wel binnen deze leeftijdsgrens? Dan kunt u de schenking alsnog doen.

Schenkingen combineren

Uiteraard mag u de belastingvrije schenking voor de eigen woning en de aanvullende schenking combineren met de jaarlijkse belastingvrije schenking van € 5.363.

Vragen over schenken?

Heeft u vragen over (belastingvrij) schenken? Neem dan gerust contact met ons op. De notarissen van Abma Schreurs beantwoorden ze graag.

Schenken, wat is dat nou eigenlijk precies?

Een schenking is een overeenkomst waarbij de schenker de begiftigde verrijkt, zonder dat hij daar een tegenprestatie voor verwacht. Dit kan een schenking zijn van een geldbedrag, maar er kunnen ook goederen geschonken worden. Er kunnen diverse redenen zijn waarom u zou willen schenken: u wilt uw (klein)kinderen een extraatje geven, u wilt iemand helpen of u wilt (later) belasting besparen.

Daarnaast kunnen er ook schenkingen worden gedaan om een eventuele eigen bijdrage voor de zorg te verlagen. De hoogte van de eigen bijdrage voor de zorg wordt op grond van de Algemene Wet Bijzondere Zorgkosten (AWBZ) onder meer vastgesteld op basis van uw vermogen in box 3. Voor de vaststelling van de eigen bijdrage zal uw financiële situatie van twee jaar geleden worden bekeken. Het is daarom verstandig om u tijdig te laten informeren over het verlagen van uw vermogen door het doen van schenkingen.

Er bestaan diverse mogelijkheden om te schenken, denk hierbij aan schenkingen op papier, belastingvrij schenken aan (klein-)kinderen, een verhoogde schenking voor de aankoop van woning, een verhoogde schenking voor het volgen van een dure studie en het opnemen van de bevoegdheid tot het doen van schenkingen in een levenstestament. Om te kijken welke manier van schenken het best bij uw situatie past, kunt u een afspraak maken bij de notaris. Deze zet al uw wensen op papier en denkt met u mee over de diverse mogelijkheden.

Abma Schreurs Advocaten Notarissen organiseert een bijeenkomst over dit onderwerp op 19 november aanstaande van 15.00 uur tot 16.00 uur in onze vestiging Volendam (Julianaweg 204a, tweede verdieping in het pand van Cas Sombroek). 

Aanmelden kan gratis via onderstaande button:

Nu aanmelden 

 

 

 

Informatiemarkt ‘Een zorgeloze toekomst’

Laat u op dinsdag 9 oktober 2018 vrijblijvend informeren over hoe u uw financiën en juridische zaken voor de toekomst goed kunt regelen.

Op de gratis informatiemarkt kunt u terecht met vragen als: ‘Wat kan ik met de overwaarde van mijn huis doen? Hoe kan ik zo lang mogelijk lekker blijven wonen in mijn eigen huis? Hoe zorg ik ervoor dat voor mij de juiste beslissingen worden genomen als ik dat niet meer zou kunnen?’ De informatiemarkt is bij Café Turf, Gedempte Turfhaven 19 in Hoorn. U bent welkom tussen 19.30 tot 21.30 uur.

Levenstestament

Het levenstestament is een bijzondere vorm van een testament. In een levenstestament legt u vast wie (tijdens uw leven) uw financiële, medische en persoonlijke zaken regelt als u dit zelf niet meer kunt. Dit in tegenstelling tot een gewoon testament, waarin zaken geregeld zijn die gelden na overlijden.

Opeethypotheek

Hebt u overwaarde op uw woning? Een forse overwaarde ontstaat als de woningwaarde is gestegen en de hypotheek ruimschoots of helemaal is afgelost. Er zijn mogelijkheden om dit geld vrij te maken als aanvulling op uw pensioen of om uw huis aan te passen. Een opeethypotheek is bedoeld als een aanvulling op het inkomen en bestaat meestal uit twee delen. Het ene deel van de lening kunt u ineens of in maandelijkse termijnen opnemen. Vanuit het andere leningdeel wordt de hypotheekrente betaald.

Blijverslening

De Blijverslening is een hypotheek met gunstige voorwaarden. De hypotheek maakt het mogelijk om langer in uw eigen huis te blijven wonen. Door met de lening aanpassingen in uw huis te betalen, kunt u uw huis voorbereiden op de toekomst. Denkbare maatregelen zijn bijvoorbeeld het ombouwen van een bad tot (inloop)douche, het realiseren van een slaapkamer of badkamer op de begane grond en het laten verwijderen van drempels in het huis.

Financieel plan

Financiële planning helpt bij het in kaart brengen van uw financiële situatie en het plannen van uw financiële toekomst. U zet uw inkomen, uitgaven en vermogen op een tijdlijn. Ook weegt u uw persoonlijke omstandigheden mee: bent u getrouwd, kunt u op termijn misschien een erfenis verwachten, welke rechten bouwt u op binnen de sociale zekerheid? Zo ontstaat een persoonlijk financieel plan waarmee een zorgeloze toekomst dichterbij komt.

Over bovenstaande onderwerpen kunt u tijdens de informatiemarkt meer informatie ontvangen. Is het iets voor u? Wat zijn de mogelijkheden? Op de informatiemarkt zijn notarissen van Abma Schreurs, hypotheekadviseurs van Westfriesgoed, financieel adviseurs van Het Financieel Advies Centrum en adviseurs van de gemeente Hoorn aanwezig.

Zo richt u een stichting voor een goed doel op.

U wilt, wellicht samen met anderen, geld ophalen voor een goed doel. Omdat u een project wilt starten in een ontwikkelingsland. Of omdat u geïnspireerd bent geraakt door Maarten van der Weijden en zijn knotsgekke Elfsteden zwemtocht. Maar waar begint u? Hoe organiseert u het? En op welke rekening laat u het geld binnenkomen? Abma Schreurs vertelt u er graag meer over.

Een stichting oprichten

Als u serieus wilt gaan fondsen werven is het raadzaam om eerst een stichting op te richten. Dit doet u bij de notaris, met een zogenaamde notariële akte. U verzint een naam voor de stichting en geeft samen met de notaris vorm aan de statuten. De statuten worden opgenomen in de notariële akte en vormen een soort spelregels. De inhoud wordt deels wettelijk voorgeschreven, maar u mag er deels ook zelf invulling aan geven. In de statuten neemt de notaris onder meer het volgende op:

• de naam van de stichting
• het doel van de stichting
• de gemeente waar de stichting is gezeteld
• wie het bestuur van de stichting vormen
• hoe bestuurders worden benoemd en ontslagen
• hoe het bestuur besluiten neemt
• hoe de statuten kunnen worden gewijzigd
• wat er met het overgebleven geld gebeurt als de stichting wordt opgeheven

Het voordeel van een stichting is dat u, als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, bij de Belastingdienst een ANBI-status kunt aanvragen.

ANBI

Een stichting kan alleen een ANBI (algemeen nut beogende instelling) zijn als ze zich voor minimaal 90% inzet voor het algemeen belang. Een ANBI-status heeft een aantal fiscale voordelen. Zo hoeft een stichting met een ANBI-status vaak geen erf- of schenkbelasting te betalen. Doet de ANBI-stichting zelf schenkingen aan een ander goed doel? Dan hoeft deze ontvanger ook geen schenkbelasting te betalen. Ook voor donateurs heeft een ANBI-status fiscale voordelen. Zij mogen hun giften aan een ANBI namelijk aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Om in aanmerking te komen voor een ANBI-status moet de stichting aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo is er de 90%-eis, maar er gelden ook eisen voor het bestuur, het vermogen van de stichting, de administratie en de statuten. Een notaris kan u daar bij het oprichten van de stichting meer over vertellen. Als u in aanmerking wilt komen voor een ANBI-status zorgt de notaris ervoor dat uw stichting ‘ANBI-proof’ is.

Na het oprichten van een stichting

Is de stichting eenmaal opgericht? Dan bent u verplicht haar in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Meestal doet de notaris dit voor u. Ook kunt u op dat moment een eigen bankrekening voor de stichting openen. Vervolgens kunt u aan de slag!

Vragen?

Heeft u vragen over het oprichten van een stichting? Neem dan gerust contact met
ons op. De notarissen van Abma Schreurs beantwoorden ze graag. Wilt u een
stichting oprichten, al dan niet met ANBI-status? Dan is Abma Schreurs u ook graag
van dienst. Veel succes!

Heeft u de voogdij al geregeld?

Weet u al wie er voor uw minderjarige kinderen gaat zorgen als u en uw partner allebei komen te overlijden? De voogdij is natuurlijk geen leuk onderwerp om over na te denken, maar wel heel belangrijk om goed te regelen. Hoe regelt u de voogdij? En waar legt u uw voogdijwensen vast? Abma Schreurs vertelt u er graag meer over.

Wat is voogdij?

Voogdij is het gezag over een minderjarig kind dat niet meer door de ouders zelf kan worden uitgeoefend. Bijvoorbeeld omdat zij zijn overleden. Een voogd heeft de plicht om het kind te verzorgen, belangrijke beslissingen te nemen en de financiën van het kind te beheren. De voogdij eindigt als het kind achttien jaar wordt.

U kunt een voogd aanwijzen in het gezagsregister van de rechtbank, of in uw testament. Wij adviseren u goed na te denken over de vraag wie de voogdij over uw kinderen krijgt. Dit kunnen bijvoorbeeld opa en oma zijn, een ander familielid of een gezamenlijke vriend(in) of kennis.

In het testament kunt u, naast de persoon van de voogd, ook nog andere wensen over de opvoeding van uw kinderen vastleggen. Welke normen en waarden u belangrijk vindt in de opvoeding, bijvoorbeeld. En wat u belangrijk vindt bij de schoolkeuze. Waar u wilt dat de kinderen gaan wonen. Misschien wilt u wel graag dat ze in hun eigen omgeving blijven wonen. Of vindt u het belangrijker dat ze bij familie terechtkomen, ook al wonen zij aan de andere kant van het land. Wij adviseren u om deze zaken ook te bespreken met de voogd die u op het oog heeft.

Overigens hoeft de in uw testament aangewezen voogd zich pas na uw overlijden uit te spreken of hij (of zij) daadwerkelijk voogd wil zijn. Hij mag dus ook nog weigeren, bijvoorbeeld omdat hij in verband met een ziekte of andere omstandigheden niet (meer) in staat is om voor uw kinderen te zorgen. Wij adviseren u dan ook altijd om een ‘reservevoogd’ te benoemen. Deze reservevoogd komt pas in beeld als de eerst aangewezen voogd niet kan of niet wil.

Overlijdt één van u? Dan gaat de voogdij niet in. De andere ouder wordt dan automatisch met het gezag belast. Ook als u gescheiden bent en/of de overgebleven ouder geen gezag (meer) had, of als het tegen de wil van de overleden ouder is. Hiervan kunt u in het testament niet afwijken.

Wat gebeurt er als u de voogdij niet regelt?

Als u zelf de voogdij niet regelt bepaalt de rechter, in overleg met uw familie(s), wie de voogd van uw kinderen wordt. Dat kan iemand anders zijn dan u zelf voor ogen had.

Financiën en bewind

Als u erover nadenkt wie de voogd van uw kinderen wordt, vraagt u zich dan ook af of deze voogd geschikt is om over de financiën van uw kinderen te beslissen. Dat hoeft niet altijd zo te zijn. In dat geval kunt u in uw testament ook een bewindvoerder benoemen. De bewindvoerder beheert dan de financiën van uw kinderen. Dit kan een ander familielid zijn of een andere goede vriend, maar u kunt ook kiezen voor een professionele bewindvoerder.

Anders dan bij voogdij, hoeft het bewind niet te eindigen als de kinderen achttien worden. Soms is het namelijk niet verstandig als kinderen op hun achttiende de beschikking krijgen over een (grote) erfenis. Het bewind kan dan bijvoorbeeld doorlopen tot uw kind 23 jaar is.

Soms nemen ouders overigens in het testament op dat hun kind wel erft, maar alleen zoveel als voor zijn of haar verzorging nodig is.

Vragen? Heeft u behoefte aan advies? Of heeft u vragen over de voogdij of bewind? Neem dan gerust contact met ons op. De notarissen van Abma Schreurs staan voor u klaar.