Categorie Archief: Notarissen

Vanaf 2020 wordt de alimentatietermijn korter

Op 21 mei is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel herziening partneralimentatie. De nieuwe wet gaat hoogstwaarschijnlijk in op 1 januari 2020. Vanaf die datum wordt de alimentatietermijn in principe maximaal vijf jaar, waar dit nu nog maximaal twaalf jaar is. In dit artikel vertellen wij u wat er gaat veranderen.

Partneralimentatie op dit moment

De huidige wettelijke alimentatietermijn bestaat sinds 1994. In dat jaar werd de oorspronkelijk levenslange alimentatietermijn teruggebracht naar maximaal twaalf jaar. Op dit moment gelden de regels uit 1994 nog steeds:

 • Duurde het huwelijk korter dan vijf jaar en zijn er tijdens het huwelijk geen kinderen geboren? Dan is de alimentatieduur maximaal gelijk aan de duur van het huwelijk.
 • Duurde het huwelijk langer dan vijf jaar? Of zijn er tijdens het huwelijk kinderen geboren? Dan is de maximale alimentatieduur in principe twaalf jaar.

Er wordt echter al sinds 2015 gewerkt aan nieuwe regels. De initiatiefnemers van het wetsvoorstel herziening partneralimentatie waren namelijk van mening dat met een alimentatietermijn van twaalf jaar voor de alimentatiegerechtigde de prikkel ontbrak om werk te zoeken en economisch zelfstandig te worden, terwijl de kansen op de arbeidsmarkt zijn toegenomen. En dat zou slecht zijn voor de emancipatie, aangezien de meeste alimentatiegerechtigden nog steeds vrouw zijn.

Partneralimentatie vanaf 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 hangt de alimentatietermijn af van hoelang partners getrouwd zijn geweest. De hoofdregel wordt namelijk dat de alimentatietermijn de helft van de huwelijksduur wordt, met een maximum van vijf jaar. Dat betekent dat als iemand acht jaar getrouwd was er in principe vier jaar partneralimentatie moet worden betaald. Tijdens een echtscheidingsprocedure mag de rechter hiervan afwijken, maar de alimentatietermijn mag nooit langer dan vijf jaar zijn. Is iemand meer dan tien jaar getrouwd geweest? Dan wordt de alimentatietermijn altijd maximaal vijf jaar.

Op deze regel is een aantal uitzonderingen gemaakt voor partners met jonge kinderen en langdurige huwelijken:

 • Zijn er tijdens het huwelijk kinderen geboren die tijdens de echtscheiding nog geen twaalf jaar oud zijn? Dan geldt de alimentatieplicht tot het jongste kind twaalf jaar oud is.
 • Is er sprake van een huwelijk van vijftien jaar of langer, waarbij de alimentatiegerechtigde op het moment van scheiden binnen tien jaar de AOW-leeftijd bereikt? Dan geldt de alimentatieplicht tot de AOW-leeftijd daadwerkelijk is bereikt.
 • Is er sprake van een huwelijk van vijftien jaar of langer en is de alimentatiegerechtigde op of voor 1 januari 1970 geboren? Dan is de alimentatietermijn tien jaar. Deze maatregel komt op 1 januari 2027 te vervallen.

Voor schrijnende gevallen is er een hardheidsclausule in de wet opgenomen, net als in de huidige wet. Deze hardheidsclausule houdt in dat de alimentatiegerechtigde bij de rechter een verzoek tot verlenging van de alimentatietermijn kan indienen als de beëindiging van de partneralimentatie, gelet op alle omstandigheden van het geval en naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, te ingrijpend zal zijn.

Wat verandert er voor u?

Als u op dit moment al partneralimentatie betaalt of ontvangt, of als uw verzoek tot echtscheiding al bij de rechtbank is ingediend, verandert er voor u niets. De nieuwe regels gelden alleen voor echtscheidingsverzoeken die vanaf 1 januari 2020 bij de rechtbank worden ingediend en voor alimentatie afspraken die vanaf die datum worden gemaakt.

Partneralimentatie en huwelijkse voorwaarden

Wij krijgen regelmatig de vraag of het mogelijk is om al in de huwelijkse voorwaarden afwijkende afspraken te maken over partneralimentatie, mocht het tot een scheiding komen. Dat is maar beperkt mogelijk. Zo is het niet mogelijk om een zogenaamd nihilbeding in de huwelijkse voorwaarden op te nemen. Een nihilbeding is een afspraak waarmee de partners bij een eventuele scheiding over en weer afzien van partneralimentatie. U kunt tijdens de scheiding wel afzien van partneralimentatie, maar dat kan slechts in het echtscheidingsconvenant.

Het is wel mogelijk om in de huwelijkse voorwaarden al een bijdrage aan partneralimentatie of een afwijkende duur vast te stellen. De afspraken die u in de huwelijkse voorwaarden maakt moeten dan wel minimaal gelijk zijn aan de wettelijke alimentatiemaatstaven.

Vragen?

Heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact met ons op. AbmaSchreurs Notarissen beantwoordt ze graag.

Advocaten en notarissen van Abma Schreurs beëindigen samenwerkingsverband

Abma Schreurs Advocaten en Abma Schreurs Notarissen treden onder de gezamenlijke naam Abma Schreurs Notarissen naar buiten.

De advocaten en notarissen van Abma Schreurs hebben besloten om hun samenwerkingsverband te beëindigen. Met ingang van 26 april 2019 zijn zowel de notarissen als de advocaten ieder hun eigen weg gegaan.

Omdat Abma Schreurs Advocaten en Abma Schreurs Notarissen al geheel zelfstandige bedrijven zijn, zult u als cliënt hiervan geen hinder ondervinden. Heeft u vragen neem dan contact op met uw contactpersoon bij Abma Schreurs. Bel naar 088 433 43 33 voor het notariaat of bel naar 088 433 14 14 voor de advocatuur.

Het levenstestament en de euthanasieverklaring

In een eerder artikel vertelden wij u meer over het levenstestament. In een levenstestament kunt u een aantal zaken vastleggen voor het geval er tijdens uw leven iets gebeurt waardoor u (tijdelijk) niet meer in staat bent om beslissingen te nemen of te handelen. Door de gevolgen van een ongeval bijvoorbeeld, een operatie, een beroerte of de ziekte van Alzheimer. In een levenstestament kunt u ook medische zaken regelen. En u kunt er een euthanasieverklaring in laten opnemen of aan vastmaken.

Euthanasie

Euthanasie is een ingewikkeld en emotioneel vraagstuk. Bij lichamelijke aandoeningen zijn de omstandigheden van de patiënt vaak vrij duidelijk, maar bij dementie of psychiatrische klachten is de situatie meestal erg ingewikkeld. Het is dan voor de betrokken artsen bijvoorbeeld erg lastig vast te stellen of iemand uitzichtloos en ondraaglijk lijdt. En omdat artsen niet verplicht zijn een eerder uitgesproken euthanasiewens te vervullen, kan het voorkomen dat de behandelend arts een euthanasiewens dan niet honoreert.

Het is daarom van belang dat u, voor het geval u onverhoopt in dergelijke omstandigheden komt te verkeren, een duidelijke euthanasieverklaring laat vastleggen en deze regelmatig actualiseert. Dit kan niet helemaal voorkomen dat een arts alsnog voorbij gaat aan uw wens, maar maakt de kans daarop wel een stuk kleiner.

Euthanasieverklaring

Er zijn verschillende manieren om een euthanasieverklaring vast te leggen. Zo kunt u bijvoorbeeld samen met uw huisarts of medisch specialist een euthanasieverklaring opstellen. Het voordeel daarvan is dat uw behandelend arts uw overwegingen kent en uw wensen in zijn of haar bezit heeft.

U kunt ook zelf een euthanasieverklaring opstellen. Daarvoor heeft de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde (NVVE) een model-verklaring opgesteld, die gratis verkrijgbaar is voor leden van de vereniging. Het is dan wel belangrijk dat u uw verklaring laat opnemen in uw medisch dossier, dat u hem periodiek bekijkt en laat weten of de verklaring nog steeds conform uw wensen is.

U kunt ook een euthanasieverklaring laten opnemen in of vast laten maken aan uw levenstestament.

Euthanasieverklaring en het levenstestament

In een levenstestament kunt u verschillende volmachten geven. Voor financiële en persoonlijke zaken bijvoorbeeld, maar ook voor medische zaken. In zon medische volmacht machtigt u één of meer vertrouwenspersonen om namens u met de artsen te overleggen en te beslissen over medische (be)handelingen op het moment dat u dat zelf niet meer kunt.

U kunt in het levenstestament ook al aangeven welke (levensverlengende) behandelingen u wel of niet wilt ondergaan, in welke omstandigheden u niet meer behandeld of gereanimeerd wilt worden en in welke gevallen u een euthanasiewens heeft. Op deze manier zorgt u ervoor dat uw vertrouwenspersonen weten welke wensen u op medisch gebied heeft en kunnen zij uw artsen daarop attenderen.

Uiteraard is het belangrijk dat u uw euthanasiewens niet alleen in uw levenstestament opneemt. U moet uw vertrouwenspersonen, uw huisarts en eventueel uw medisch specialist ook in persoonlijke gesprekken op de hoogte houden van uw wensen. Uw behandelend arts zal als de situatie daarom vraagt de bepalingen in uw levenstestament namelijk samen met uw vertegenwoordigers zo goed mogelijk naar uw bedoelingen proberen uit te leggen. Is dat niet mogelijk? Dan zal deze arts u behandelen volgens de algemeen gangbare opvattingen in de gezondheidszorg. U loopt dan het risico dat uw euthanasiewens niet wordt gehonoreerd.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u advies over uw levenstestament? Neem dan gerust contact met ons op. De notarissen van Abma Schreurs beantwoorden ze graag.

4 redenen waarom het belangrijk is uw digitale erfenis te regelen

Naast een reguliere erfenis heeft vrijwel iedereen tegenwoordig ook een digitale erfenis: social media profielen, e-mailaccounts, cloud accounts voor opslag van foto’s en documenten en online accounts bij winkels en streamingdiensten. Ook online tegoeden, online schulden en cryptomunten maken deel uit van een digitale erfenis. Voor u en uw nabestaanden is het belangrijk om ook die erfenis goed te regelen. In dit artikel leggen wij u uit waarom.

#1 In de wet is niets geregeld
Abma Schreurs is aangesloten bij het grootste samenwerkingsverband van notarissen in Nederland, Netwerk Notarissen. Netwerk Notarissen heeft de politiek onlangs opgeroepen om het erfrecht aan te passen.

Op dit moment is in de wet namelijk nog niets geregeld voor uw digitale erfenis. Op grond van de wet kunnen nabestaanden alleen uw huis, uw vermogen en uw persoonlijke bezittingen erven. Na uw dood wordt er dus niemand eigenaar van uw online nalatenschap, met alle problemen en risico’s van dien.  

#2 Als u niets regelt zadelt u uw erfgenamen met problemen op
Omdat er in de wet niets is geregeld, gaan uw digitale data niet over op uw erfgenamen. Bovendien zijn veel online accounts op dit moment niet overdraagbaar. Dat betekent dat uw erfgenamen, als zij geen inloggegevens hebben, niet bij uw online data kunnen. Zij kunnen dan dus bijvoorbeeld niet bij uw foto’s, video’s of administratie.

Bovendien is het voor uw nabestaanden dan ingewikkeld en tijdrovend om uw accounts op te heffen. Veel (buitenlandse) bedrijven willen een account namelijk pas verwijderen als uw nabestaanden een overlijdensakte opsturen.

Als u deze problemen wilt voorkomen kunt u in uw testament opnemen wie uw digitale nalatenschap mag afwikkelen. Ook kunt u daarin per account opnemen wat u wilt dat er na uw overlijden mee gebeurt. Ook kunt u bij uw testament een lijst van al uw online accounts voegen, met de inloggegevens. Of aangeven waar u een dergelijke lijst bewaart. Uw nabestaanden kunnen dan op uw accounts inloggen en zelf het account verwijderen of aanpassen, bijvoorbeeld door het een zogenaamde herdenkingsstatus te geven.

#3 Als u niets regelt is uw digitale nalatenschap een prooi voor hackers
Als u niets regelt leeft u online in principe gewoon door. Dat betekent dat uw online accounts en online tegoeden bij winkels en streamingdiensten gewoon actief blijven. En dat uw foto’s online ook beschikbaar blijven. Dat maakt uw data een prooi voor hackers. Zo kunnen hackers niet alleen uw identiteit gebruiken om zelf spullen te bestellen, maar bijvoorbeeld ook uw gegevens en foto’s stelen om nieuwe online accounts aan te maken.

#4 Wetgevingsprocessen duren meestal lang
Als er al nieuwe wetgeving komt over de digitale erfenis, zal dat nog wel enige tijd duren. Niet alleen de Nederlandse wet moet namelijk worden aangepast, maar ook de Europese regelgeving. Tot het zo ver is (en overigens daarna ook) doet u er dus goed aan om zelf uw digitale erfenis in uw testament te regelen. Welke vragen u daarvoor moet beantwoorden leest u hier.

Vragen?
Heeft u vragen over uw offline of online nalatenschap? Of wilt u uw digitale erfenis opnemen in uw testament? Neem dan gerust contact met ons op. De notarissen van Abma Schreurs helpen u graag.

Waarom vraagt de notaris waar uw geld vandaan komt?

Waarom vraagt de notaris waar uw geld vandaan komt?

In Nederland is het voor sommige beroepsgroepen (bijvoorbeeld een notaris, accountant, administratiekantoor, etc.) volgens de wet verplicht om aan hun cliënten te vragen hoe men aan hun vermogen komt. Dit is om de invloed van crimineel geld op de samenleving in te perken; een belangrijk doel hierbij is het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering.

Omdat witwassen (illegaal vermogen wordt legaal vermogen) en het financieren van terroristische acties bij wet verboden is, is er vanuit de regering besloten dat een notaris altijd moet onderzoeken en controleren waar het geld vandaan komt.

De notaris is alleen als er getwijfeld wordt over de herkomst van de gelden, verplicht dit te melden bij het FIU-NL (Financial Intelligence Unit-Nederland).

Voor aanvullende informatie kunt u de website: www.bureauft.nl/wwft raadplegen.

Wie regelt uw zaken als u dat zelf niet meer kunt?

Leg het vast in een volmacht of levenstestament

In uw leven kunnen zich situaties voordoen waarin u zelf (tijdelijk) niet meer in staat bent om beslissingen te nemen en te handelen. Door de gevolgen van een ongeval bijvoorbeeld, een operatie, een beroerte of de ziekte van Alzheimer. Op die vaak ingrijpende momenten is het belangrijk om een aantal zaken goed geregeld te hebben, zodat mensen die u vertrouwt namens u kunnen handelen. Dat doet u in een volmacht of een levenstestament.

Volmacht

In een volmacht bepaalt u dat iemand die u vertrouwt (uw gevolmachtigde) namens u financiële handelingen mag uitvoeren op het moment dat u dat zelf (tijdelijk) niet meer kunt. U mag zelf kiezen of u alleen bepaalde taken aan die gevolmachtigde overlaat of dat hij of zij alles voor u mag doen. Laat u alles over aan uw gevolmachtigde? Dan noemen we dat een algemene volmacht. Wilt u alleen bepaalde, specifiek omschreven taken aan deze persoon overlaten? Dan is dat een bijzondere volmacht.

U kunt onder meer de volgende taken overlaten aan een gevolmachtigde:

 • het regelen van uw bankzaken
 • het beleggen van uw vermogen
 • het aan- en verkopen van onroerend goed
 • het doen van schenkingen
 • het aanvaarden en verwerpen van erfenissen

U kunt in de volmacht bepalingen opnemen om te voorkomen dat de gevolmachtigde misbruik maakt van de volmacht. Zo kunt regelen dat een onafhankelijke derde toezicht houdt op de gevolmachtigde. Of dat de gevolmachtigde de uitgaven periodiek bij deze derde moet verantwoorden.

Levenstestament

Het levenstestament is ook een document waarin u een aantal zaken vastlegt voor het geval er tijdens uw leven iets gebeurt waardoor u (tijdelijk) niet meer zelfstandig kunt handelen. Maar in een levenstestament kunt u meer zaken regelen dan in een volmacht. In een volmacht regelt u alleen financiële zaken. In een levenstestament kunt u naast een financiële volmacht ook andere volmachten geven. Voor uw medische en persoonlijke zaken bijvoorbeeld.

Zo kunt u in een levenstestament iemand een medische volmacht geven en aangeven of u wel of niet wilt worden behandeld als u ziek bent. Daarnaast kunt u in uw levenstestament een euthanasieverklaring opnemen. Ook kunt u er in aangeven wie de verzorging van uw minderjarige kinderen op zich moet nemen als u dat zelf niet meer kunt. En wat er met uw profielen op sociale netwerken moet gebeuren. Bent u zelfstandig ondernemer? Dan kunt u er ook een ondernemersvolmacht in opnemen. Daarmee zorgt u ervoor dat uw bedrijf kan doordraaien tijdens uw afwezigheid.

U mag voor al deze taken overigens verschillende gevolmachtigden aanwijzen.

Een levenstestament is dus iets anders dan een gewoon testament. Daarin legt u vast wat er na uw overlijden met uw nalatenschap moet gebeuren. Een testament werkt dan ook pas ná uw overlijden. Een levenstestament werkt nog tijdens uw leven.

Geen volmacht of levenstestament?

Heeft u geen volmacht of levenstestament en wordt u wilsonbekwaam? Dan beslist de kantonrechter wie u mag vertegenwoordigen. Afhankelijk van uw lichamelijke en geestelijke situatie zal dat een bewindvoerder, curator of een mentor zijn. Dit is niet altijd automatisch uw partner, of degene die u zelf op het oog had, aangezien de kantonrechter uw wensen niet kent.

Vraag uw notaris

U kunt een volmacht of levenstestament zelf opstellen in een zogenaamde onderhandse akte. Maar het is beter om dit door een notaris te laten doen. Een notaris kan u goed voorlichten over de mogelijkheden. Daarnaast controleert de notaris uw identiteit en of u wilsbekwaam bent. Dat betekent dat de notaris controleert of u geestelijk in staat bent om uw wil te bepalen. Bij twijfel raadpleegt hij een onafhankelijk arts. Uw wensen legt de notaris vast in een notariële akte. U bent er dan van verzekerd dat uw volmacht of levenstestament rechtsgeldig is en dat uw wensen dus kunnen worden uitgevoerd. Bij een zelf opgestelde onderhandse akte is dat niet altijd het geval.

Heeft u vragen of wilt u advies over uw volmacht of levenstestament? Neem dan gerust contact met ons op. De notarissen van Abma Schreurs beantwoorden ze graag.

Aangepaste openingstijden december/januari

In december en januari zijn onze openingstijden aangepast.
Het notariaat is gesloten op:

maandag 24 december vanaf 16.00 uur
maandag 31 december vanaf 14.00 uur
woensdag 2 januari tot 11.30 uur

De advocatuur is gesloten op maandag 24 december (hele dag).

Uiteraard staan wij de volgende werkdag vanaf 08.30 uur weer voor u klaar.

Wij wensen u hele fijne feestdagen en een mooi en gezond nieuwjaar!

Heeft u uw digitale erfenis al geregeld?

Een steeds groter deel van ons leven speelt zich online af. We zijn actief op social media, maken gebruik van online opslagdiensten voor fotos of documenten en hebben bij steeds meer winkels een online account. Veel mensen vergeten dat als zij offline overlijden, zij online in principe gewoon doorleven. Misschien wordt het dus eens tijd om na te denken over uw digitale erfenis?

Wat is mijn digitale erfenis?

Uw digitale erfenis bestaat enerzijds uit uw online leven: social media profielen, e-mailaccounts, cloud accounts voor opslag van fotos en documenten en online accounts bij winkels en streamingdiensten. Ook online tegoeden, online schulden en cryptomunten maken deel uit van uw digitale erfenis.

Anderzijds bestaat uw digitale erfenis uit uw tastbare bezittingen, zoals telefoons, laptops, tablets, usb-sticks en externe harde schijven. Deze apparaten geven toegang tot uw online leven, maar er staan vaak ook persoonlijke gegevens, fotos en belangrijke documenten op.

Waarom zou ik mijn digitale erfenis regelen?

Als u niets regelt bestaat de kans dat u, als u komt te overlijden, online gewoon doorleeft. Bijvoorbeeld omdat uw nabestaanden niet van uw online leven op de hoogte zijn. Maar ook als zij dat wel zijn en met uw digitale erfenis aan de slag willen, blijkt dat meestal niet eenvoudig. Nabestaanden beschikken vaak niet over de gebruikersnamen, inlogcodes en wachtwoorden, en hebben dus geen toegang tot uw online leven.

Waarschijnlijk kunnen zij best een aantal accounts opzeggen zonder die codes en wachtwoorden, maar dat is vaak een ingewikkeld en tijdrovend proces. Ook kunnen zij specialisten inschakelen om toegang te forceren, maar dat is vaak weer kostbaar. U doet er dus goed aan om uw digitale erfenis te regelen.

Hoe regel ik mijn digitale erfenis?

U kunt uw digitale erfenis in uw testament regelen. Daarmee geeft u een juridische basis aan degene die uw digitale erfenis afwikkelt. In uw testament beschrijft u uw online leven en wat ermee moet gebeuren als u bent overleden. U kunt er ook een vertrouwenspersoon (executeur) in aanwijzen, die uw digitale erfenis naar uw wensen afwikkelt.

Voordat u nu meteen uw testament laat aanpassen of een nieuw testament laat maken, adviseren wij u om eerst goed na te denken over de volgende vragen:

Wat moet er na mijn dood gebeuren met mijn profielen op social media?
U kunt er voor kiezen om ter nagedachtenis online door te leven, maar u kunt er ook voor kiezen om uw profielen laten verwijderen. Sommige social media, zoals Facebook, hebben een speciale herdenkingsstatus.

Welke online accounts heb ik en wat moet ermee gebeuren? Het is belangrijk dat zoveel mogelijk online accounts (bijvoorbeeld bij winkels, bezorgdiensten en streamingdiensten) zo snel mogelijk worden opgeheven, om te voorkomen dat abonnementen doorlopen of uw digitale identiteit misbruikt kan worden. Daarnaast moet u nadenken aan wie u uw online tegoeden (zoals cryptomunten) na wilt laten.

Welke fotos, videos en documenten wil ik mijn nabestaanden nalaten?

Waar bewaar ik mijn gebruikersnamen, inlogcodes en wachtwoorden? Als de executeur met uw digitale nalatenschap aan de slag gaat is het namelijk wel handig als hij overal toegang toe heeft. Maakt u dus een overzicht. U kunt dit overzicht vast laten maken aan uw testament. De praktijk leert echter dat wachtwoorden periodiek (moeten) worden gewijzigd en zon overzicht dus snel veroudert. U kunt dit overzicht ook zelf bewaren. Denkt u daarbij wel goed aan de beveiliging van de gegevens. Bewaar het overzicht fysiek in een kluis of goed versleuteld in een digitale omgeving. Er bestaan tegenwoordig ook beveiligde apps voor. Zorg er in ieder geval wel voor dat u in uw testament aanwijzingen opneemt voor de executeur, zodat hij weet waar hij het overzicht kan vinden en hoe hij toegang kan krijgen.

Wie kan het best mijn digitale erfenis afwikkelen en benoem ik tot executeur?

Vragen?

Heeft u vragen over uw offline of online nalatenschap? Neem dan gerust contact met ons op. De notarissen van Abma Schreurs beantwoorden ze graag.

U kunt alleen deze maand nog aanvullend belastingvrij schenken

De regels voor belastingvrij schenken aan uw kinderen zijn de afgelopen jaren regelmatig gewijzigd. Vooral de regels voor schenken voor de eigen woning wijzigden vaak: bedragen werden in crisistijd opgeschroefd om de woningmarkt te stimuleren, vervolgens teruggeschroefd omdat de crisis voorbij zou zijn, om vervolgens weer te worden opgehoogd. Hoe zit dat nu eigenlijk precies? En wat kunt u dit jaar nog belastingvrij schenken? Abma Schreurs vertelt u er graag meer over.

Belastingvrij schenken, zo zit het;

Als ouders kunt u uw kinderen, ongeacht hun leeftijd, ieder jaar een bedrag van ruim € 5.000 belastingvrij schenken. Dat bedrag wordt ieder jaar geïndexeerd, in 2018 is het € 5.363. Andere verkrijgers, uw kleinkinderen bijvoorbeeld, kunt u ieder jaar ruim € 2.000 belastingvrij schenken. In 2018 is het geïndexeerde bedrag € 2.147.

Daarnaast kunt u, als uw kinderen tussen 18 en 40 jaar oud zijn, eenmalig een groter bedrag belastingvrij schenken. Mag dit bedrag vrij besteed worden? Dan kunt u in 2018 € 25.731 schenken. Wordt de schenking echter (binnen 3 jaar) besteed aan de eigen woning? Bijvoorbeeld voor aanschaf van een woning, een verbouwing of aflossing? Dan kunt u in 2018 € 100.800 schenken.

Het bedrag van deze laatste schenkingsmogelijkheid is de afgelopen jaren regelmatig gewijzigd:

 • Van januari 2010 tot en met oktober 2013 mocht u ongeveer € 50.000 belastingvrij schenken.
 • Van oktober 2013 tot en met december 2014 werd het bedrag verhoogd tot
  € 100.00.
 • Van januari 2015 tot en met december 2016 werd het weer teruggeschroefd naar
  € 50.000.
 • Per 1 januari 2017 werd het bedrag structureel verhoogd naar ruim € 100.000.

Hoe zit het met schenkingen gedaan in 2015 of 2016?

Nu kan de situatie zich voordoen dat u in 2015 of 2016 een belastingvrije schenking voor de eigen woning heeft gedaan, maar eigenlijk meer had willen of kunnen schenken. In die situatie kunt u dat nu alsnog doen. Maar dan moet u er wel snel bij zijn!

Tot en met 31 december 2018 geldt er in het kader van gelijke behandeling namelijk overgangsrecht. Dit overgangsrecht geldt alléén voor die gevallen waarin in 2015 of 2016 een schenking is gedaan voor de eigen woning van uw kind(eren). U mag dit bedrag voor het einde van dit jaar nog aanvullen met maximaal € 47.198, ongeacht het bedrag dat u eerder schonk. Schenkingen gedaan voor oktober 2013 mogen dus niet worden aangevuld.

Let op: de leeftijdseis geldt ook hier nog steeds! U mag de aanvullende schenking dus alleen doen als uw kind op dit moment nog tussen 18 en 40 jaar oud is. Is dat niet het geval, maar valt zijn of haar partner wel binnen deze leeftijdsgrens? Dan kunt u de schenking alsnog doen.

Schenkingen combineren

Uiteraard mag u de belastingvrije schenking voor de eigen woning en de aanvullende schenking combineren met de jaarlijkse belastingvrije schenking van € 5.363.

Vragen over schenken?

Heeft u vragen over (belastingvrij) schenken? Neem dan gerust contact met ons op. De notarissen van Abma Schreurs beantwoorden ze graag.

Schenken, wat is dat nou eigenlijk precies?

Een schenking is een overeenkomst waarbij de schenker de begiftigde verrijkt, zonder dat hij daar een tegenprestatie voor verwacht. Dit kan een schenking zijn van een geldbedrag, maar er kunnen ook goederen geschonken worden. Er kunnen diverse redenen zijn waarom u zou willen schenken: u wilt uw (klein)kinderen een extraatje geven, u wilt iemand helpen of u wilt (later) belasting besparen.

Daarnaast kunnen er ook schenkingen worden gedaan om een eventuele eigen bijdrage voor de zorg te verlagen. De hoogte van de eigen bijdrage voor de zorg wordt op grond van de Algemene Wet Bijzondere Zorgkosten (AWBZ) onder meer vastgesteld op basis van uw vermogen in box 3. Voor de vaststelling van de eigen bijdrage zal uw financiële situatie van twee jaar geleden worden bekeken. Het is daarom verstandig om u tijdig te laten informeren over het verlagen van uw vermogen door het doen van schenkingen.

Er bestaan diverse mogelijkheden om te schenken, denk hierbij aan schenkingen op papier, belastingvrij schenken aan (klein-)kinderen, een verhoogde schenking voor de aankoop van woning, een verhoogde schenking voor het volgen van een dure studie en het opnemen van de bevoegdheid tot het doen van schenkingen in een levenstestament. Om te kijken welke manier van schenken het best bij uw situatie past, kunt u een afspraak maken bij de notaris. Deze zet al uw wensen op papier en denkt met u mee over de diverse mogelijkheden.

Abma Schreurs Notarissen organiseert een bijeenkomst over dit onderwerp op 19 november aanstaande van 15.00 uur tot 16.00 uur in onze vestiging Volendam (Julianaweg 204a, tweede verdieping in het pand van Cas Sombroek). 

Aanmelden kan gratis via onderstaande button:

Nu aanmelden