Categorie Archief: Notarissen

Stichting oprichten

Wilt u een stichting oprichten, omdat u  samen met anderen, geld wilt ophalen voor een goed doel of omdat u een project wilt starten in een ontwikkelingsland? Maar waar begint u? Hoe organiseert u het? En op welke rekening laat u het geld binnenkomen? Abma Schreurs vertelt u er graag meer over.

Wat is een stichting?

Een stichting is een rechtspersoon die is opgericht om een bepaald doel na te streven. Anders dan bij andere rechtspersonen is winst maken niet het doel.

Waarom een stichting oprichten?

Als u erover denkt om serieus fondsen te werven, is het verstandig om eerst een stichting op te richten.

Wat zijn de voorwaarden voor het oprichten van een stichting?

Een stichting moet bij de notaris worden opgericht, met een zogenaamde notariële akte. U verzint een naam voor de stichting en geeft samen met de notaris vorm aan de statuten. De statuten worden opgenomen in de notariële akte en vormen een soort spelregels. De inhoud wordt deels wettelijk voorgeschreven, maar u mag er deels ook zelf invulling aan geven. In de statuten neemt de notaris onder meer het volgende op:

 • de naam van de stichting
 • het doel van de stichting
 • de gemeente waar de stichting is gezeteld
 • wie het bestuur van de stichting vormen
 • hoe bestuurders worden benoemd en ontslagen
 • hoe het bestuur besluiten neemt
 • hoe de statuten kunnen worden gewijzigd
 • wat er met het overgebleven geld gebeurt als de stichting wordt opgeheven

Wat zijn de voordelen van het oprichten van een stichting?

Het voordeel van een stichting is dat u, als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, bij de Belastingdienst een ANBI-status kunt aanvragen.

Wat is een ANBI-status?

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een stichting kan alleen een ANBI zijn als ze zich voor minimaal 90% inzet voor het algemeen belang. Een ANBI-status heeft een aantal fiscale voordelen. Zo hoeft een stichting met een ANBI-status vaak geen erf- of schenkbelasting te betalen. Doet de ANBI-stichting zelf schenkingen aan een ander goed doel? Dan hoeft deze ontvanger ook geen schenkbelasting te betalen. Ook voor donateurs heeft een ANBI-status fiscale voordelen. Zij mogen hun giften aan een ANBI namelijk aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Om in aanmerking te komen voor een ANBI-status moet de stichting aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo is er de 90%-eis, maar er gelden ook eisen voor het bestuur, het vermogen van de stichting, de administratie en de statuten. Een notaris kan u daar bij het oprichten van de stichting meer over vertellen. Als u in aanmerking wilt komen voor een ANBI-status zorgt de notaris ervoor dat uw stichting ‘ANBI-proof’ is.

Wat gebeurt er na de oprichting van een stichting?

Is de stichting eenmaal opgericht? Dan bent u verplicht haar in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Meestal doet de notaris dit voor u. Ook kunt u op dat moment een eigen bankrekening voor de stichting openen. Vervolgens kunt u aan de slag!

Vragen over een stichting oprichten?

Heeft u vragen over het oprichten van een stichting? Neem dan gerust contact met ons op. De notarissen van Abma Schreurs beantwoorden ze graag. Wilt u een stichting oprichten, al dan niet met ANBI-status? Dan is Abma Schreurs u ook graag van dienst.

70% van de Nederlanders heeft digitale erfenis nog niet geregeld

70% van de Nederlanders heeft nog niet geregeld wat er na hun overlijden met hun digitale erfenis moet gebeuren. Bij de groep jongvolwassenen (tussen 18 en 30 jaar) is dit percentage 85%. 22% van de Nederlanders heeft zelfs nog nooit over dit onderwerp nagedacht. U wel?

Een digitale erfenis, wat is dat?

Een steeds groter deel van ons leven speelt zich online af. Vrijwel iedereen heeft dus een digitale erfenis: e-mailaccounts, social media profielen, accounts voor opslag van foto’s en documenten in de cloud en online accounts bij winkels en streamingdiensten. Maar ook online tegoeden, online schulden en cryptomunten maken deel uit van een digitale erfenis.

Uit onderzoek blijkt nu dat veruit de meeste Nederlanders nog niet hebben geregeld wat er na hun overlijden met die digitale erfenis moet gebeuren. Terwijl uit datzelfde onderzoek blijkt dat 40% van de Nederlanders wil dat hun accounts helemaal verwijderd worden. Bijna 30% wil deze keuze overlaten aan de nabestaanden en ruim 8% wil de accounts online laten, al dan niet in de gedenkstatus.

Digitale erfenis niet geregeld, wat zijn de risico’s?

Heeft u ook nog niets geregeld? Dan leeft u, als u komt te overlijden, online gewoon door. Dit kan gedoe en pijnlijke momenten opleveren voor uw nabestaanden. Bijvoorbeeld als zij van mening verschillen over wat u met uw social media accounts had gewild. Of als zij door nietsvermoedende derden worden gefeliciteerd met uw verjaardag, of als deze felicitaties op binnenkomen uw social media accounts. 

Daarnaast is de digitale erfenis op dit moment nog niet in de wet geregeld. Op grond van de wet kunnen nabestaanden alleen uw huis, uw vermogen en uw persoonlijke bezittingen erven. Na uw dood wordt er dus niemand eigenaar van uw online nalatenschap. Dit brengt niet alleen problemen voor uw nabestaanden, maar ook risico’s met zich mee. Daarover leest u in dit artikel meer.

Hoe regel ik mijn digitale erfenis?

Als u uw digitale erfenis goed wilt regelen, kunt u dat het beste in uw testament doen. In uw testament kunt u namelijk heel duidelijk en precies aangeven wat er na uw overlijden met uw online profielen, accounts, tegoeden en schulden moet gebeuren. Ook kunt u in uw testament iemand benoemen die uw wensen moet uitvoeren. Dit noemen we ook wel de ‘social media executeur’. In een eerder artikel vertelden wij u al hoe u uw digitale erfenis opneemt in uw testament en welke vragen u daarvoor moet kunnen beantwoorden.

Er komt wetgeving aan

Ook de politiek is er inmiddels van doordrongen dat er meer aandacht moet komen voor digitale erfenissen. Niet alleen bij de mensen zelf, maar ook in wet- en regelgeving. D66 heeft daarom een Actieplan digitale erfenis opgesteld. Het zal nog wel even duren voor dit actieplan is omgezet in (Europese) wetgeving. Tot het zo ver is adviseren wij u om uw digitale erfenis in uw testament te regelen.

Vragen?
Heeft u vragen over uw offline of online nalatenschap? Neem dan gerust contact met ons op. De notarissen van Abma Schreurs beantwoorden ze graag.

Wat is uw testamentmoment?

Eerste kleinkind, nieuwe liefde of een stukgelopen relatie. Op zulke momenten denkt u vast niet aan een testament. Terwijl dat wel belangrijk is! Want deze gebeurtenissen zorgen voor een grote verandering in uw leven. Wilt u weten of dit uw testamentmoment is?

Door de vragen in de online checklist testament  in te vullen ziet u de mogelijkheden van uw (nieuwe) testament en wat belangrijk is voor u om daarin vast te leggen. Direct na het invullen van dit hulpmiddel ontvangt u een overzicht met de belangrijkste aandachtspunten op basis van de gegeven antwoorden.

Direct uw testament regelen? Neem dan vrijblijvend eens contact met ons op.

Waarom laten mensen een levenstestament opmaken?

Het levenstestament is in Nederland, in tegenstelling tot andere Europese landen, nog een vrij nieuw verschijnsel. In eerdere artikelen informeerden wij u al eens over het verschil tussen een volmacht en een levenstestament en over de euthanasieverklaring in het levenstestament. In dit artikel vertellen wij u meer over een onderzoek dat is gedaan naar het gebruik van het levenstestament in de praktijk.

Onderzoek naar het levenstestament

Het levenstestament is nog niet in de wet geregeld, maar wordt voornamelijk door notarissen in de praktijk ontwikkeld. Op basis van hun ervaringen worden de gebruikte modellen van het levenstestament steeds aangepast en verder verbeterd. Om notarissen hierbij te kunnen ondersteunen doen de Vrije Universiteit en het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) onderzoek, onder meer naar het gebruik en de toepassing van het levenstestament in de praktijk. Daarvoor hebben zij een vragenlijst toegezonden aan alle leden van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Deze vragenlijst is door 220 notarissen ingevuld.

Redenen om een levenstestament te laten opmaken

Uit het onderzoek blijkt allereerst dat het merendeel van de mensen die een levenstestament laat opmaken ouder dan 60 jaar is. Met name de groep tussen 60 en 70 jaar weet de notaris te vinden voor een levenstestament. Ruim 95% van deze mensen doet dat omdat ze vrezen voor ziektes als dementie of onverwachte omstandigheden zoals een ongeval, waardoor ze wilsonbekwaam kunnen worden. 

Daarmee lijkt het levenstestament gebruikt te worden waarvoor het is bedoeld: als middel om in een periode waarin mensen door wilsonbekwaamheid niet meer zelf tot handelen in staat zijn toch een bepaalde mate van autonomie te behouden.

Daarnaast geven mensen aan dat zij graag voorzieningen willen treffen voor een verblijf in het buitenland of langdurige afwezigheid. Soms spelen zakelijke motieven (daarbij) een rol, zoals het hebben van een groot vermogen, zakelijke afwezigheid of het voeren van een onderneming met meerdere directieleden. Het is namelijk ook mogelijk om een zogenaamde ondernemersvolmacht in een levenstestament op te nemen. Daarin kunnen alle zakelijke bevoegdheden worden opgenomen. Zo kan iemand bijvoorbeeld worden gevolmachtigd om te stemmen in een aandeelhoudersvergadering, investeringen te doen of rechtspersonen op te richten. Nog niet veel mensen lijken op dit moment van die mogelijkheid gebruik te maken.

Onderwerpen die in een levenstestament worden opgenomen

Uit het onderzoek blijkt verder dat bijna 50% van de mensen voornamelijk financiële zaken in hun levenstestament regelt. Een iets kleiner percentage, namelijk 46%, regelt er zaken in van zowel financiële, persoonlijke als medische aard.

Controle op de uitvoering van het levenstestament

Een belangrijk aandachtspunt voor notarissen is het toezicht op de uitvoering van een levenstestament. Als mensen in een bepaalde periode wilsonbekwaam zijn, betekent dat vaak ook dat zij niet of in verminderde mate toezicht kunnen houden op het handelen van gevolmachtigden en op de uitvoering van het levenstestament.

De meeste notarissen ondervangen dat op verzoek van of in overleg met hun cliënten. Bijvoorbeeld door het benoemen van meerdere gevolmachtigden, die bij alle handelingen alleen gezamenlijk bevoegd zijn, door meerdere gevolmachtigden alleen bij de belangrijkste beslissingen gezamenlijk bevoegd te maken, of door de gemachtigden periodiek rekening en verantwoording aan elkaar af te laten leggen. Maar ook de mogelijkheid van een externe toezichthouder komt voor, net als combinaties van deze mogelijkheden.

Vraag uw notaris

Heeft u vragen of wilt u advies over uw levenstestament? Neem dan gerust contact met ons op. De notarissen van Abma Schreurs beantwoorden ze graag.

*Bij het schrijven van dit bericht is er o.a. gebruik gemaakt van het Managementrapportage “Het levenstestament gebruik en toepassing door het notariaat”

Bv oprichten vanaf augustus 2021 ook online mogelijk

Vanaf uiterlijk 1 augustus 2021 moet het mogelijk zijn om in Nederland online een bv op te richten. Dit blijkt uit de Europese Richtlijn digitalisering oprichting en inschrijving van kapitaalvennootschappen, die op 11 juli in het Publicatieblad van de Europese Unie is geplaatst. Abma Scheurs Notarissen vertelt u er graag meer over.

Wat staat er in deze Europese richtlijn?

De richtlijn verplicht lidstaten van de Europese Unie om het mogelijk te maken dat bepaalde kapitaalvennootschappen (bv’s en nv’s) volledig langs digitale weg (online) worden opgericht. Het doel van deze richtlijn is om drempels voor de oprichting en inschrijving van kapitaalvennootschappen weg te nemen. Dit zou het ondernemingsklimaat binnen Europa ten goede komen.

In de richtlijn is opgenomen dat lidstaten nv’s mogen uitzonderen. In Nederland zal het dan ook waarschijnlijk alleen mogelijk worden om online een bv op te richten.

Bv oprichten volledige online?

Op dit moment speelt een notaris bij het oprichten van een bv een belangrijke rol, onder andere ter voorkoming van misbruik en fraude. Ook in de richtlijn wordt ruimte opengelaten voor een dergelijke tussenkomst van de notaris. De minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, heeft in antwoord op Kamervragen aangegeven dat in Nederland de rol van de notaris ook bij het online oprichten van een bv in stand zal blijven, met name met het oog op het voorkomen van misbruik en fraude.

Omdat op grond van de richtlijn bv’s volledig online moeten kunnen worden opgericht, zonder dat de oprichters voor een notaris moeten verschijnen, betekent dat dat Nederlandse notarissen voor het oprichten van bv’s niet alleen zullen gaan werken met een digitale notariële akte maar, ter voorkoming van fraude en misbruik, ook met digitale identificatie, digitale ondertekening en videoconferentie.

Op dit moment werkt de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) aan de ontwikkeling van deze digitale instrumenten.

Vragen?
Uiteraard zullen wij u op de hoogte houden van de voortgang van deze ontwikkelingen. Heeft u er in de tussentijd vragen over? Of wilt u een bv oprichten? Neem dan gerust contact met ons op. Abma Schreurs Notarissen staat voor u klaar.

Vanaf 2020 wordt de alimentatietermijn korter

Op 21 mei is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel herziening partneralimentatie. De nieuwe wet gaat hoogstwaarschijnlijk in op 1 januari 2020. Vanaf die datum wordt de alimentatietermijn in principe maximaal vijf jaar, waar dit nu nog maximaal twaalf jaar is. In dit artikel vertellen wij u wat er gaat veranderen.

Partneralimentatie op dit moment

De huidige wettelijke alimentatietermijn bestaat sinds 1994. In dat jaar werd de oorspronkelijk levenslange alimentatietermijn teruggebracht naar maximaal twaalf jaar. Op dit moment gelden de regels uit 1994 nog steeds:

 • Duurde het huwelijk korter dan vijf jaar en zijn er tijdens het huwelijk geen kinderen geboren? Dan is de alimentatieduur maximaal gelijk aan de duur van het huwelijk.
 • Duurde het huwelijk langer dan vijf jaar? Of zijn er tijdens het huwelijk kinderen geboren? Dan is de maximale alimentatieduur in principe twaalf jaar.

Er wordt echter al sinds 2015 gewerkt aan nieuwe regels. De initiatiefnemers van het wetsvoorstel herziening partneralimentatie waren namelijk van mening dat met een alimentatietermijn van twaalf jaar voor de alimentatiegerechtigde de prikkel ontbrak om werk te zoeken en economisch zelfstandig te worden, terwijl de kansen op de arbeidsmarkt zijn toegenomen. En dat zou slecht zijn voor de emancipatie, aangezien de meeste alimentatiegerechtigden nog steeds vrouw zijn.

Partneralimentatie vanaf 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 hangt de alimentatietermijn af van hoelang partners getrouwd zijn geweest. De hoofdregel wordt namelijk dat de alimentatietermijn de helft van de huwelijksduur wordt, met een maximum van vijf jaar. Dat betekent dat als iemand acht jaar getrouwd was er in principe vier jaar partneralimentatie moet worden betaald. Tijdens een echtscheidingsprocedure mag de rechter hiervan afwijken, maar de alimentatietermijn mag nooit langer dan vijf jaar zijn. Is iemand meer dan tien jaar getrouwd geweest? Dan wordt de alimentatietermijn altijd maximaal vijf jaar.

Op deze regel is een aantal uitzonderingen gemaakt voor partners met jonge kinderen en langdurige huwelijken:

 • Zijn er tijdens het huwelijk kinderen geboren die tijdens de echtscheiding nog geen twaalf jaar oud zijn? Dan geldt de alimentatieplicht tot het jongste kind twaalf jaar oud is.
 • Is er sprake van een huwelijk van vijftien jaar of langer, waarbij de alimentatiegerechtigde op het moment van scheiden binnen tien jaar de AOW-leeftijd bereikt? Dan geldt de alimentatieplicht tot de AOW-leeftijd daadwerkelijk is bereikt.
 • Is er sprake van een huwelijk van vijftien jaar of langer en is de alimentatiegerechtigde op of voor 1 januari 1970 geboren? Dan is de alimentatietermijn tien jaar. Deze maatregel komt op 1 januari 2027 te vervallen.

Voor schrijnende gevallen is er een hardheidsclausule in de wet opgenomen, net als in de huidige wet. Deze hardheidsclausule houdt in dat de alimentatiegerechtigde bij de rechter een verzoek tot verlenging van de alimentatietermijn kan indienen als de beëindiging van de partneralimentatie, gelet op alle omstandigheden van het geval en naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, te ingrijpend zal zijn.

Wat verandert er voor u?

Als u op dit moment al partneralimentatie betaalt of ontvangt, of als uw verzoek tot echtscheiding al bij de rechtbank is ingediend, verandert er voor u niets. De nieuwe regels gelden alleen voor echtscheidingsverzoeken die vanaf 1 januari 2020 bij de rechtbank worden ingediend en voor alimentatie afspraken die vanaf die datum worden gemaakt.

Partneralimentatie en huwelijkse voorwaarden

Wij krijgen regelmatig de vraag of het mogelijk is om al in de huwelijkse voorwaarden afwijkende afspraken te maken over partneralimentatie, mocht het tot een scheiding komen. Dat is maar beperkt mogelijk. Zo is het niet mogelijk om een zogenaamd nihilbeding in de huwelijkse voorwaarden op te nemen. Een nihilbeding is een afspraak waarmee de partners bij een eventuele scheiding over en weer afzien van partneralimentatie. U kunt tijdens de scheiding wel afzien van partneralimentatie, maar dat kan slechts in het echtscheidingsconvenant.

Het is wel mogelijk om in de huwelijkse voorwaarden al een bijdrage aan partneralimentatie of een afwijkende duur vast te stellen. De afspraken die u in de huwelijkse voorwaarden maakt moeten dan wel minimaal gelijk zijn aan de wettelijke alimentatiemaatstaven.

Vragen?

Heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact met ons op. Abma Schreurs Notarissen beantwoordt ze graag.

Advocaten en notarissen van Abma Schreurs beëindigen samenwerkingsverband

Abma Schreurs Advocaten en Abma Schreurs Notarissen treden onder de gezamenlijke naam Abma Schreurs Notarissen naar buiten.

De advocaten en notarissen van Abma Schreurs hebben besloten om hun samenwerkingsverband te beëindigen. Met ingang van 26 april 2019 zijn zowel de notarissen als de advocaten ieder hun eigen weg gegaan.

Omdat Abma Schreurs Advocaten en Abma Schreurs Notarissen al geheel zelfstandige bedrijven zijn, zult u als cliënt hiervan geen hinder ondervinden. Heeft u vragen neem dan contact op met uw contactpersoon bij Abma Schreurs. Bel naar 088 433 43 33 voor het notariaat of bel naar 088 433 14 14 voor de advocatuur.

Euthanasieverklaring en het levenstestament

Een euthanasieverklaring kunt u laten opnemen in uw levenstestament. In een levenstestament kunt u een aantal zaken vastleggen voor het geval er tijdens uw leven iets gebeurt waardoor u (tijdelijk) niet meer in staat bent om beslissingen te nemen of te handelen. Door de gevolgen van een ongeval bijvoorbeeld, een operatie, een beroerte of de ziekte van Alzheimer. In een levenstestament kunt u ook medische zaken regelen. En u kunt er een euthanasieverklaring in laten opnemen of aan vastmaken.

Wat is euthanasie?

Euthanasie is een ingewikkeld en emotioneel vraagstuk. Bij lichamelijke aandoeningen zijn de omstandigheden van de patiënt vaak vrij duidelijk, maar bij dementie of psychiatrische klachten is de situatie meestal erg ingewikkeld. Het is dan voor de betrokken artsen bijvoorbeeld erg lastig vast te stellen of iemand uitzichtloos en ondraaglijk lijdt. En omdat artsen niet verplicht zijn een eerder uitgesproken euthanasiewens te vervullen, kan het voorkomen dat de behandelend arts een euthanasiewens dan niet honoreert.

Het is daarom van belang dat u, voor het geval u onverhoopt in dergelijke omstandigheden komt te verkeren, een duidelijke euthanasieverklaring laat vastleggen en deze regelmatig actualiseert. Dit kan niet helemaal voorkomen dat een arts alsnog voorbij gaat aan uw wens, maar maakt de kans daarop wel een stuk kleiner.

Wat is een euthanasieverklaring?

Er zijn verschillende manieren om een euthanasieverklaring vast te leggen. Zo kunt u bijvoorbeeld samen met uw huisarts of medisch specialist een euthanasieverklaring opstellen. Het voordeel daarvan is dat uw behandelend arts uw overwegingen kent en uw wensen in zijn of haar bezit heeft.

U kunt ook zelf een euthanasieverklaring opstellen. Daarvoor heeft de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde (NVVE) een model-verklaring opgesteld, die gratis verkrijgbaar is voor leden van de vereniging. Het is dan wel belangrijk dat u uw verklaring laat opnemen in uw medisch dossier, dat u hem periodiek bekijkt en laat weten of de verklaring nog steeds conform uw wensen is.

U kunt ook een euthanasieverklaring laten opnemen in of vast laten maken aan uw levenstestament.

Euthanasieverklaring en het levenstestament

In een levenstestament kunt u verschillende volmachten geven. Voor financiële en persoonlijke zaken bijvoorbeeld, maar ook voor medische zaken. In zo’n medische volmacht machtigt u één of meer vertrouwenspersonen om namens u met de artsen te overleggen en te beslissen over medische (be)handelingen op het moment dat u dat zelf niet meer kunt.

U kunt in het levenstestament ook al aangeven welke (levensverlengende) behandelingen u wel of niet wilt ondergaan, in welke omstandigheden u niet meer behandeld of gereanimeerd wilt worden en in welke gevallen u een euthanasiewens heeft. Op deze manier zorgt u ervoor dat uw vertrouwenspersonen weten welke wensen u op medisch gebied heeft en kunnen zij uw artsen daarop attenderen.

Euthanasiewens opnemen in het levenstestament

Uiteraard is het belangrijk dat u uw euthanasiewens niet alleen in uw levenstestament opneemt. U moet uw vertrouwenspersonen, uw huisarts en eventueel uw medisch specialist ook in persoonlijke gesprekken op de hoogte houden van uw wensen. Uw behandelend arts zal als de situatie daarom vraagt de bepalingen in uw levenstestament namelijk samen met uw vertegenwoordigers zo goed mogelijk naar uw bedoelingen proberen uit te leggen. Is dat niet mogelijk? Dan zal deze arts u behandelen volgens de algemeen gangbare opvattingen in de gezondheidszorg. U loopt dan het risico dat uw euthanasiewens niet wordt gehonoreerd.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u advies over uw levenstestament? Neem dan gerust contact met ons op. De notarissen van Abma Schreurs beantwoorden ze graag.

4 redenen waarom het belangrijk is om een digitale erfenis te regelen

Naast een reguliere erfenis heeft vrijwel iedereen tegenwoordig ook een digitale erfenis: social media profielen, e-mailaccounts, cloud accounts voor opslag van foto’s en documenten en online accounts bij winkels en streamingdiensten. Ook online tegoeden, online schulden en cryptomunten maken deel uit van een digitale erfenis. Voor u en uw nabestaanden is het belangrijk om ook die erfenis goed te regelen. In dit artikel leggen wij u uit waarom.

#1 In de wet is niets geregeld

Abma Schreurs is aangesloten bij het grootste samenwerkingsverband van notarissen in Nederland, Netwerk Notarissen. Netwerk Notarissen heeft de politiek onlangs opgeroepen om het erfrecht aan te passen.

Op dit moment is in de wet namelijk nog niets geregeld voor uw digitale erfenis. Op grond van de wet kunnen nabestaanden alleen uw huis, uw vermogen en uw persoonlijke bezittingen erven. Na uw dood wordt er dus niemand eigenaar van uw online nalatenschap, met alle problemen en risico’s van dien.  Het is dan ook belangrijk om vroegtijdig uw erfenis te regelen.

#2 Als u niets regelt zadelt u uw erfgenamen met problemen op

Omdat er in de wet niets is geregeld, gaan uw digitale data niet over op uw erfgenamen. Bovendien zijn veel online accounts op dit moment niet overdraagbaar. Dat betekent dat uw erfgenamen, als zij geen inloggegevens hebben, niet bij uw online data kunnen. Zij kunnen dan dus bijvoorbeeld niet bij uw foto’s, video’s of administratie.

Bovendien is het voor uw nabestaanden dan ingewikkeld en tijdrovend om uw accounts op te heffen. Veel (buitenlandse) bedrijven willen een account namelijk pas verwijderen als uw nabestaanden een overlijdensakte opsturen.

Als u deze problemen wilt voorkomen kunt u in uw testament opnemen wie uw digitale nalatenschap mag afwikkelen. Ook kunt u daarin per account opnemen wat u wilt dat er na uw overlijden mee gebeurt. Ook kunt u bij uw testament een lijst van al uw online accounts voegen, met de inloggegevens. Of aangeven waar u een dergelijke lijst bewaart. Uw nabestaanden kunnen dan op uw accounts inloggen en zelf het account verwijderen of aanpassen, bijvoorbeeld door het een zogenaamde herdenkingsstatus te geven.

#3 Als u niets regelt is uw digitale nalatenschap een prooi voor hackers

Als u niets regelt leeft u online in principe gewoon door. Dat betekent dat uw online accounts en online tegoeden bij winkels en streamingdiensten gewoon actief blijven. En dat uw foto’s online ook beschikbaar blijven. Dat maakt uw data een prooi voor hackers. Zo kunnen hackers niet alleen uw identiteit gebruiken om zelf spullen te bestellen, maar bijvoorbeeld ook uw gegevens en foto’s stelen om nieuwe online accounts aan te maken.

#4 Wetgevingsprocessen duren meestal lang

Als er al nieuwe wetgeving komt over de digitale erfenis, zal dat nog wel enige tijd duren. Niet alleen de Nederlandse wet moet namelijk worden aangepast, maar ook de Europese regelgeving. Tot het zo ver is (en overigens daarna ook) doet u er dus goed aan om zelf uw digitale erfenis in uw testament te regelen.

Vragen?

Heeft u vragen over uw offline of online nalatenschap? Of wilt u uw digitale erfenis opnemen in uw testament? Neem dan gerust contact met ons op. De notarissen van Abma Schreurs helpen u graag.

Wie regelt uw zaken als u dat zelf niet meer kunt?

In uw leven kunnen zich situaties voordoen waarin u zelf (tijdelijk) niet meer in staat bent om beslissingen te nemen en te handelen. Door de gevolgen van een ongeval bijvoorbeeld, een operatie, een beroerte of de ziekte van Alzheimer. Op die vaak ingrijpende momenten is het belangrijk om een aantal zaken goed geregeld te hebben, zodat mensen die u vertrouwt namens u kunnen handelen. Dat doet u in een volmacht of een levenstestament.

Volmacht

In een volmacht bepaalt u dat iemand die u vertrouwt (uw gevolmachtigde) namens u financiële handelingen mag uitvoeren op het moment dat u dat zelf (tijdelijk) niet meer kunt. U mag zelf kiezen of u alleen bepaalde taken aan die gevolmachtigde overlaat of dat hij of zij alles voor u mag doen. Laat u alles over aan uw gevolmachtigde? Dan noemen we dat een algemene volmacht. Wilt u alleen bepaalde, specifiek omschreven taken aan deze persoon overlaten? Dan is dat een bijzondere volmacht.

U kunt onder meer de volgende taken overlaten aan een gevolmachtigde:

 • het regelen van uw bankzaken
 • het beleggen van uw vermogen
 • het aan- en verkopen van onroerend goed
 • het doen van schenkingen
 • het aanvaarden en verwerpen van erfenissen

U kunt in de volmacht bepalingen opnemen om te voorkomen dat de gevolmachtigde misbruik maakt van de volmacht. Zo kunt regelen dat een onafhankelijke derde toezicht houdt op de gevolmachtigde. Of dat de gevolmachtigde de uitgaven periodiek bij deze derde moet verantwoorden.

Levenstestament

Het levenstestament is ook een document waarin u een aantal zaken vastlegt voor het geval er tijdens uw leven iets gebeurt waardoor u (tijdelijk) niet meer zelfstandig kunt handelen. Maar in een levenstestament kunt u meer zaken regelen dan in een volmacht. In een volmacht regelt u alleen financiële zaken. In een levenstestament kunt u naast een financiële volmacht ook andere volmachten geven. Voor uw medische en persoonlijke zaken bijvoorbeeld.

Zo kunt u in een levenstestament iemand een medische volmacht geven en aangeven of u wel of niet wilt worden behandeld als u ziek bent. Daarnaast kunt u in uw levenstestament een euthanasieverklaring opnemen. Ook kunt u er in aangeven wie de verzorging van uw minderjarige kinderen op zich moet nemen als u dat zelf niet meer kunt. En wat er met uw profielen op sociale netwerken moet gebeuren. Bent u zelfstandig ondernemer? Dan kunt u er ook een ondernemersvolmacht in opnemen. Daarmee zorgt u ervoor dat uw bedrijf kan doordraaien tijdens uw afwezigheid.

U mag voor al deze taken overigens verschillende gevolmachtigden aanwijzen.

Een levenstestament is dus iets anders dan een gewoon testament. Daarin legt u vast wat er na uw overlijden met uw nalatenschap moet gebeuren. Een testament werkt dan ook pas ná uw overlijden. Een levenstestament werkt nog tijdens uw leven.

Geen volmacht of levenstestament?

Heeft u geen volmacht of levenstestament en wordt u wilsonbekwaam? Dan beslist de kantonrechter wie u mag vertegenwoordigen. Afhankelijk van uw lichamelijke en geestelijke situatie zal dat een bewindvoerder, curator of een mentor zijn. Dit is niet altijd automatisch uw partner, of degene die u zelf op het oog had, aangezien de kantonrechter uw wensen niet kent.

Vraag uw notaris

U kunt een volmacht of levenstestament zelf opstellen in een zogenaamde onderhandse akte. Maar het is beter om dit door een notaris te laten doen. Een notaris kan u goed voorlichten over de mogelijkheden. Daarnaast controleert de notaris uw identiteit en of u wilsbekwaam bent. Dat betekent dat de notaris controleert of u geestelijk in staat bent om uw wil te bepalen. Bij twijfel raadpleegt hij een onafhankelijk arts. Uw wensen legt de notaris vast in een notariële akte. U bent er dan van verzekerd dat uw volmacht of levenstestament rechtsgeldig is en dat uw wensen dus kunnen worden uitgevoerd. Bij een zelf opgestelde onderhandse akte is dat niet altijd het geval.

Heeft u vragen of wilt u advies over uw volmacht of levenstestament? Neem dan gerust contact met ons op. De notarissen van Abma Schreurs beantwoorden ze graag.