Wat is een leveringsakte?

Voor onroerende zaken, zoals een woning, vereist de wet dat eigendomsoverdracht plaatsvindt per notariële akte. De akte waarin de notaris dit regelt is de leveringsakte, ook wel transportakte genoemd. Pas op het moment dat deze akte door de notaris is ingeschreven in de openbare registers (het Kadaster), is de eigendomsoverdracht een feit. Overigens is niet alleen de leveringsakte van belang, maar de wet eist ook dat er een zogenaamde geldige titel is. Zeg maar een geldige reden of basis voor het overdragen van de eigendom zoals een koopovereenkomst. En de wet eist dat degene die wil overdragen beschikkingsbevoegd is (geen beslag op de woning, niet onder curatele gesteld, etc). Ook dit wordt allemaal door de notaris gecontroleerd voordat de akte wordt ingeschreven en de gelden worden overgemaakt.