Compendium Beslag- en Executierecht, informatiebevoegdheid

Op 11 oktober aanstaande is het boek Compendium Beslag- en Executierecht (SDU) gepresenteerd in Den Haag. Ik mag mij trots één van de auteurs van dit boek noemen. Het hoofdstuk van mijn hand gaat over de informatiebevoegdheid van de gerechtsdeurwaarder. Ik meen dat deze veel te beperkt is en dat daarmee de rechtszekerheid in het geding komt. Ik meen daarom dat deze uitgebreid dient te worden en niet alleen ten behoeve van de “gewone” tenuitvoerlegging van titels. Natuurlijk begin ik daar wel mee. Immers, wanneer de gerechtsdeurwaarder beschikt over alle relevante informatie kan hij een goede afweging maken tussen de beslagmogelijkheden en – indien er geen vermogen is – tijdig de executie staken voordat er hoge kosten zijn gemaakt.

Zoals gezegd beperk ik mij echter niet tot de executiefase. Ik richt mij ten tweede namelijk ook op de fase van de procesinleiding. Het zou in mijn ogen namelijk veel beter zijn om een schuldeiser bij de procesinleiding al voor te kunnen lichten of er wel verhaalsmogelijkheden zijn. Dan kan de schuldeiser, voordat de grote kosten zijn gemaakt, al beslissen of de procedure wel proceseconomisch zinvol is. Die informatiebevoegdheid zou tegelijkertijd de ongelijkheid tussen schuldeisers kunnen overbruggen: niet alleen de schuldeiser die kennis heeft van verhaalsmogelijkheden kan conservatoir beslag leggen, maar alle schuldeisers (met inachtneming van de wettelijke bepalingen uiteraard).

Ten derde ga ik nog een stap verder, namelijk welke mogelijkheden een goede informatiebevoegdheid biedt aan andere rechtsgebieden. Denk bijvoorbeeld aan het familierecht. De alimentatiegerechtigde denkt dat de alimentatieplichtige meer is gaan verdienen, of andersom. Wanneer partijen niet tot elkaar komen, wordt nu vaak een procedure gestart. Niet zelden nodeloos met alle gevolgen (voor de kinderen) van dien. Hoe mooi zou het zijn wanneer een partij in het familierecht aan de deurwaarder (met de nodige waarborgen) mag / moet vragen of het inkomen (substantieel, bijvoorbeeld meer dan 10%) gewijzigd is. Dat zou vele nodeloze procedures en kinderleed kunnen voorkomen.

Kortom een zeer belangrijk boek en een belangrijk hoofdstuk. Ik hoop dat het boek de wetgever bereikt en er mee aan de slag gaat. De betrokken partijen verdienen het!

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben, neem gerust en vrijblijvend contact op met mevrouw mr. Saskia Peijnenburg (088 – 433 14 14 / s.peijnenburg@abmaschreurs.nl).