Sociaalzekerheidsrecht

Het sociaalzekerheidsrecht is erop gericht inkomenszekerheid te bieden, bijvoorbeeld in het geval dat iemand niet voldoende inkomen kan verwerven. Daarnaast is het erop gericht te voorkomen dat mensen hun plaats in het arbeidsproces verliezen, dan wel om ervoor te zorgen dat mensen weer werk vinden (reïntegratie).

De belangrijkste sociale verzekeringswetten zijn de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO/ WAZ), de Werkloosheidswet (WW), de Ziektewet (ZW), de Algemene nabestaandenwet (Anw), de Wet op de kinderbijslag (KB) en de Algemene bijstandswet. Tegen de meeste van de besluiten die in het kader van deze wetten door bestuursorganen worden genomen, kan bezwaar worden gemaakt. Bijvoorbeeld wanneer een aanvraag voor een uitkering wordt afgewezen, of wanneer de uitkering wordt stopgezet of geschorst. Niet alleen kunnen die besluiten tot gevolg hebben dat geen inkomen (meer) wordt ontvangen, men kan daarnaast geconfronteerd worden met een boete en/of een besluit tot terugvordering van de ten onrechte ontvangen uitkering.

Het is raadzaam een advocaat te raadplegen over de mogelijkheid van het instellen van bezwaar (en zo nodig beroep). De advocaat heeft immers eenvoudig toegang tot het door het bestuursorgaan opgebouwde dossier, weet welke feiten en omstandigheden juridisch relevant zijn en zal de termijnen waarbinnen actie moet worden ondernomen in de gaten houden. Bovendien is hij/zij op de hoogte van de laatste wetswijzigingen en jurisprudentie. In voorkomend geval kan de advocaat een ‘voorlopige voorziening’ aan de rechtbank vragen, bijvoorbeeld om de uitkering te doen herleven.

In het geval de draagkracht van de uitkeringsgerechtigde beperkt is, biedt ons kantoor de mogelijkheid een beroep te doen op gefinancierde rechtsbijstand. De advocaatkosten blijven dan beperkt tot een (inkomensafhankelijke) eigen bijdrage. Wordt besloten beroep in te stellen of een voorlopige voorziening te vragen, dan is men naast de eigen bijdrage nog een griffierecht aan de rechtbank verschuldigd.