Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Abma Schreurs Advocaten en Notarissen

Gepubliceerd op 17 december 2008

1. Toepasselijkheid

1.1. Onder de naam Abma Schreurs Advocaten en notarissen oefenen de volgende beroepsvennootschap en maatschap zelfstandig de rechtspraktijk uit:

– Abma Schreurs Advocaten B.V.: een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap die zich ten doel stelt de advocatuur te beoefenen;

– Abma Schreurs Notarissen: een maatschap van natuurlijke en rechtspersonen die zich ten doel stelt het notariaat te beoefenen,

zowel de vennootschap als de maatschap verder: Abma Schreurs.

1.2. Alle aan Abma Schreurs verstrekte opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

1.3. Aanvaarding door of namens Abma Schreurs van een aanbod van een opdrachtgever waarin wordt verwezen naar door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden geschiedt met uitdrukkelijke van de hand wijzing van die algemene voorwaarden.

1.4 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de vennoten van Abma Schreurs alsmede van de bestuurders van de vennoten van Abma Schreurs die besloten vennootschappen zijn en van al degenen die voor of namens Abma Schreurs werkzaam zijn of voor wier handelen of nalaten Abma Schreurs aansprakelijk zou kunnen zijn.

2. Opdracht en aansprakelijkheid

2.1. Een opdracht wordt aanvaard en uitgevoerd door ofwel Abma Schreurs Advocaten B.V. ofwel Abma Schreurs Notarissen, ongeacht of de desbetreffende vennootschap c.q. maatschap aan haar naam het woord “advocaten” en/of “notarissen” danwel een combinatie daarvan verbindt. De dienstverlening geschiedt onder verantwoordelijkheid van de desbetreffende opdrachtnemer; Abma Schreurs Advocaten B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het handelen of nalaten van Abma Schreurs Notarissen en omgekeerd.

2.2. Het staat Abma Schreurs vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen vennoten, de bestuurders van de vennoten van Abma Schreurs die besloten vennootschappen zijn en medewerkers van Abma Schreurs te laten uitvoeren en in voorkomend geval met inschakeling van derde(n).

2.3. Abma Schreurs zal bij de uitvoering van de aan haar verleende opdrachten en bij de selectie van door haar in te schakelen derden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

2.4. Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404, 7:407, lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek aanvaard. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.

2.5. Abma Schreurs voldoet aan de door de Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie voorgeschreven verzekeringsplicht.

2.6. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.

Indien en voorzover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot twee maal het door Abma Schreurs in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag, tot een maximum van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) of, indien vorenbedoeld in rekening gebracht bedrag hoger is, tot een bedrag gelijk aan het in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag, alle bedragen exclusief omzetbelasting.

2.7. De in dit artikel omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor aansprakelijkheid voor fouten door Abma Schreurs ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door Abma Schreurs bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

Abma Schreurs is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van Abma Schreurs voor een tekortkoming van een derde is bovendien beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever bij een rechtstreekse aanspraak jegens die derde had kunnen ontvangen.

3. Honorarium, verschotten en kantoorkosten

3.1. De kosten van uitvoering van de opdracht door Abma Schreurs omvatten het honorarium, de verschotten en een vergoeding voor vaste kantoorkosten, alle verschuldigde bedragen vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting tegen het van tijd tot tijd geldende tarief.

3.2. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de desbetreffende opdracht geldende uurtarief; het uurtarief is afhankelijk van de ervaring en het specialisme van degene die de opdracht feitelijk uitvoert, het financiële belang en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid.

3.3. Abma Schreurs heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief en de door haar in rekening gebrachte en te brengen kosten tussentijds te wijzigen. De wijziging geldt ook zonder voorafgaande mededeling.

3.4. De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door Abma Schreurs ten behoeve van de opdrachtgever zijn betaald.

3.5. Abma Schreurs is steeds bevoegd voorafgaand aan of ter voortzetting van haar dienstverlening, van de opdrachtgever één of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is Abma Schreurs bevoegd haar werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken.

4. Betaling

4.1. De betalingstermijn bedraagt veertien dagen na factuurdatum, zonder recht op opschorting of verrekening.

4.2. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het declaratiebedrag de wettelijke rente verschuldigd.

4.3. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, zijn (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd ten belope van minimaal vijftien procent van het declaratie bedrag.

5. Archivering

Zodra tien jaar zijn verstreken na het afsluiten van een zaak die bij Abma Schreurs in behandeling is geweest, heeft Abma Schreurs het recht om de desbetreffende dossiers en de zich daarin bevindende stukken zonder verdere aankondiging uit haar archieven te verwijderen en te vernietigen zulks onverminderd de wettelijke bewaarplicht van Abma Schreurs Notarissen van het protocol.

6. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

6.1. Op de rechtsverhouding tussen Abma Schreurs en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.

6.2. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd om van enig geschil tussen Abma Schreurs en een opdrachtgever kennis te nemen.

Deze Algemene Voorwaarden:

– liggen ter inzage bij de receptie van de kantoren van Abma Schreurs te Benningbroek, Hoorn en Purmerend;

– worden op aanvraag kosteloos toegezonden; en

– zijn gepubliceerd op de website

Neem contact op