Pachtrecht

Pacht is huur en verhuur van gebouwen met land en van los land ten behoeve van de landbouw. Per 1 september 2007 is nieuw pachtrecht ingevoerd. Het voor 1 september 2007 geldende pachtrecht is grotendeels gehandhaafd. Alleen de regels voor opzegging van een pachtovereenkomst zijn ingrijpend gewijzigd. Zowel wat inhoud als wat vorm betreft. Dit geldt zowel de verpachter als de pachter. Als de wettelijke voorschriften niet zijn nageleefd kan er veel misgaan.

Daarnaast zijn er nieuwe pachtvormen in de wet opgenomen, die vele voordelen hebben ten opzichte van gewone pacht. Het gaat om geliberaliseerde pacht in twee vormen en teeltpacht. Die pachtvormen kennen specifieke regels en die pachtvormen betreffen uitsluitend los land. Hier geldt, dat – zoals bij alle pachtovereenkomsten – schriftelijke vastlegging en goedkeuring door de grondkamer noodzakelijk is en zekerheid biedt. Als wettelijk voorgeschreven regels over pachtovereenkomsten niet zijn nageleefd kunnen er grote problemen ontstaan die moeilijk oplosbaar zijn. Daarom is gespecialiseerde dienstverlening in pachtzaken zeer aan te bevelen.