WWZ-update: gedeeltelijke compensatie transitievergoeding zieke werknemer

Eliza_Akopova-siteWerkgevers kiezen in deze tijden steeds vaker voor een inhoudsloze instandhouding van de arbeidsovereenkomst met een werknemer die twee jaar of langer arbeidsongeschikt is. Dit ter voorkoming van het moeten betalen van een transitievergoeding. Als het aan de wetgever ligt, komt hierin op korte termijn een belangrijke verandering.

Transitievergoeding

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (hierna: “WWZ”) is de werkgever aan de werknemer onder omstandigheden een wettelijke transitievergoeding verschuldigd. Dit geldt ook als de werknemer 2 jaar of langer ziek is geweest en de arbeidsovereenkomst op die grond beëindigd wordt. Het doel van de transitievergoeding is immers compensatie voor ontslag. Denkbaar is dan ook dat een zieke werknemer meer behoefte heeft aan die compensatie dan een gezonde werknemer die ontslagen wordt.

Het verschuldigd zijn van een transitievergoeding na een ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid wordt door veel werkgevers als onrechtvaardig ervaren. Tijdens de ziekteperiode van twee jaar is immers al het loon aan de werknemer doorbetaald. En de werkgever heeft vaak extra kosten moeten maken in verband met de re-integratie. Om dan te voorkomen dat na twee jaar ziekte, bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, een transitievergoeding moet worden betaald, houdt de werkgever de arbeidsovereenkomst op papier in stand. Dit heeft zowel voor werkgever als werknemer risico’s en nadelige gevolgen.

Ter voorkoming van deze ongewenste situatie is een wetswijziging noodzakelijk.

Wat stelt de regering voor?

Volgens het conceptwetsvoorstel blijft de werkgever de wettelijke transitievergoeding na 2 jaar ziekte verschuldigd. Wel wordt voorgesteld om de werkgever vanuit het Algemene Werkloosheidsfonds hiervoor volledig te compenseren. Tegenover deze compensatie staat wel een verhoging van de uniforme premie. Het voorstel houdt verder in dat er geen onderscheid wordt gemaakt naar de aard van het dienstverband (tijdelijk of voor onbepaalde tijd) of de wijze van beëindiging (beëindiging middels een vaststellingsovereenkomst valt hier dus ook onder).

Beperkingen hoogte compensatie

De hoogte van de te compenseren transitievergoeding wordt wel beperkt tot het moment waarop de loondoorbetalingsplicht van de werkgever eindigt. Bovendien zal de compensatie niet meer bedragen dan het bedrag gelijk aan het tijdens ziekte van de werknemer betaalde loon. Tot slot telt de periode voor een eventuele opgelegde loonsanctie niet mee voor de berekening van de hoogte van de compensatie.

Inwerkingtreding

Hebt u reeds afscheid genomen van een zieke werknemer en hebt u daarbij de wettelijke transitievergoeding uitgekeerd? Bewaar in dat geval uw administratie goed! Naar verwachting zal de maatregel met terugwerkende kracht per 1 juli 2015 worden ingevoerd.

Bij ministeriële regeling zullen uitvoeringsregels worden gesteld met betrekking tot de procedure van het aanvragen en toekennen van de compensatie.

Mocht u nog vragen hebben over het voorgaande dan kunt u contact opnemen met Eliza Akopova (e.akopova@abmaschreurs.nl).

Gepubliceerd: 23 november 2016