23 april 2009 Nieuws

Afschaffing flitsscheiding definitief

Wetsvoorstel 30145 (Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding), dat voorziet in de afschaffing van de flitsscheiding, is op 25 november 2008 aangenomen door de Eerste Kamer. De datum van inwerkingtreding is vooralsnog onbekend.

De belangrijkste consequenties van de wet zijn:

De omzetting van het huwelijk in een geregistreerd partnerschap is niet meer mogelijk. De weg naar de “flitsscheiding” is daarmee afgesloten.

Voorwaarde voor indiening van een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding bij gehuwden met minderjarige kinderen is dat er een ouderschapsplan wordt overgelegd. Indien er geen ouderschapsplan is overgelegd, kan de rechter zich niet-ontvankelijk verklaren en de echtgenoten naar een mediator verwijzen. Doel is de echtgenoten in onderling overleg tot afspraken over de gevolgen van de echtscheiding te laten komen voor zover het verzoekschrift daartoe aanleiding geeft. Indien de echtgenoten er dan nog niet in slagen met een gezamenlijk ouderschapsplan te komen, is het ter beoordeling van de rechter of hij het echtscheidingsverzoek al dan niet-ontvankelijk verklaart. Als de rechter het gezamenlijk verzoek niet-ontvankelijk verklaart, kan een van de echtgenoten een eenzijdig verzoek indienen. Het ontbreken van een ouderschapsplan kan bij een eenzijdig echtscheidingsverzoek uiteindelijk de ontvankelijkheid niet in de weg staan.
Geregistreerde partners met minderjarige kinderen kunnen hun geregistreerde partnerschap niet meer buiten de rechter om ontbinden. Zij moeten in het vervolg dezelfde procedure volgen als gehuwden met minderjarige kinderen.
Samenwoners met gezamenlijk gezag over hun minderjarige kinderen die hun samenleving beëindigen, moeten ook een ouderschapsplan opstellen.

Inmiddels heeft de Minister van Justitie bij de Tweede Kamer wetsvoorstel 31714 ingediend tot verlening aan de notaris van bevoegdheden in verband met gemeenschappelijke verzoeken tot echtscheiding en tot ontbinding van een geregistreerd partnerschap.

Notarissen krijgen de bevoegdheid echtscheidingsverzoeken in te dienen bij de rechtbank. Voorwaarde daarbij is dat de echtgenoten of de geregistreerde partners gemeenschappelijk een verzoekschrift indienen en dat zij niet in verband met de betrokkenheid van kinderen een ouderschapsplan moeten overleggen. De notaris wordt ook bevoegd om namens de echtgenoten of geregistreerd partners ter terechtzitting te verschijnen en ook om degenen die opgeroepen zijn en in persoon ter zitting verschijnen bij die gelegenheid als raadsman bij te staan.

De Raad van State en de de vaste commissie voor Justitie hebben recentelijk verslag uitgebracht over het wetsvoorstel. Wanneer het wetsvoorstel in de Tweede Kamer wordt behandeld is vooralsnog onbekend.

 

Brochure afbeelding
Download brochure

Lees ook