21 juni 2021 Blog

De 5%-regeling: extra zekerheid bij de bouw van uw woning

Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning betaalt u de aanneemsom in termijnen. Als alle termijnen zijn betaald, is de woning nog niet opgeleverd. Om zoveel mogelijk zekerheid te krijgen dat de woning correct wordt opgeleverd, kan een gedeelte van de door u betaalde aanneemsom worden geblokkeerd. Dit bedrag kan, gedurende drie maanden op 2 manieren geblokkeerd worden. In de aanneemovereenkomst is vastgelegd op welke manier.

Mogelijkheid 1: Depot

Als u een woning laat bouwen of als u een nieuw te bouwen woning heeft gekocht, bent u verplicht de afgesproken termijnen van de aanneemsom te betalen. De aannemer is verplicht de woning te bouwen en op te leveren. Als u de laatste termijn heeft betaald, is daarmee de spreekwoordelijke stok achter de deur voor de aannemer verdwenen als blijkt dat er gebreken zijn. De woning is dan immers nog niet opgeleverd en u heeft de gebreken nog niet kunnen vaststellen. Daarom bestaat voor u de mogelijkheid om maximaal 5% van de totale aanneemsom (de koopprijs van de grond is hier niet in begrepen) niet aan de aannemer te betalen, maar te storten bij de notaris. De notaris houdt het geld drie maanden na de oplevering van de woning (sleuteloverdracht) in depot (op de notarisrekening). Deze regeling beschermt u als consument als gebreken worden vastgesteld. Deze gebreken moeten binnen drie maanden na oplevering schriftelijk worden gemeld, maar hoeven niet te zijn vermeld op het proces-verbaal van oplevering.

Mogelijkheid 2: Bankgarantie door aannemer

Het is niet altijd nodig dat u 5% van de aanneemsom bij de notaris stort. De aannemer kan ook door middel van een bankgarantie beloven dat hij gedurende drie maanden na de oplevering van de woning de bedoelde 5% beschikbaar houdt voor het geval er gebreken worden geconstateerd. Deze bankgarantie moet op het moment van de oplevering bij de notaris zijn. U betaalt in dit geval de gehele laatste termijn van de aanneemsom aan de aannemer.

Uitbetaling aan aannemer of verval van de bankgarantie

Drie maanden na de oplevering van uw woning maakt de notaris het depotbedrag over aan de aannemer. Mochten bij de oplevering van uw woning of binnen drie maanden daarna gebreken worden geconstateerd, dan kunt u de notaris binnen deze drie maanden schriftelijk verzoeken het depotbedrag niet of niet geheel uit te betalen. Bij het verzoek aan de notaris moet u vermelden waarom u denkt dat de aannemer in zijn verplichtingen tekort is geschoten. Ook vermeldt u welk bedrag met het eventueel herstel van de gebreken gemoeid is. Het bedrag dat in depot mag worden gehouden, moet in een redelijke verhouding staan tot het gebrek. Als die verhouding niet redelijk is (het bedrag is velen malen hoger dan het herstel van het gebrek), kunt u verplicht zijn om schadevergoeding te betalen.

Als binnen drie maanden geen gebreken zijn geconstateerd of de gebreken zijn hersteld, wordt het bedrag uitgekeerd aan de aannemer. De aannemer heeft dan recht op de rente over het bedrag. Als het herstel van het gebrek niet mogelijk is, kunt u aanspraak maken op het bedrag van het depot en de rente. Het uitbetalen van het depotbedrag aan de aannemer betekent niet dat u hem daarna niet meer kunt aanspreken op gebreken aan de woning. Er is dan echter geen bedrag meer gereserveerd voor het herstel van de gebreken. Bij de bankgarantie gelden dezelfde regels als voor uitbetaling van het depotbedrag.

Binnen drie maanden uitbetalen

Het is mogelijk de notaris (schriftelijk) te verzoeken het depotbedrag al binnen de termijn van drie maanden aan de aannemer uit te betalen of de bankgarantie terug te geven aan de aannemer. Dit is niet altijd verstandig. Het is namelijk niet van tevoren vast te stellen of zich binnen de termijn van drie maanden geen gebreken zullen voordoen.

Vrijvallen depot/ bankgarantie

Het depot of de bankgarantie kan dus alleen vrijvallen als:

  • drie maanden na oplevering zijn verstreken en er geen gebreken aan de notaris zijn gemeld of de gemelde gebreken zijn hersteld
  • u al eerder (binnen drie maanden) heeft laten weten dat u geen zekerheid meer verlangt
  • in een bindende uitspraak (door de rechter) beslist wordt dat het depot of de bankgarantie niet of niet langer gerechtvaardigd is.

Meer informatie over de 5% regeling?

Voor meer informatie over de 5%-regeling of over andere juridische onderwerpen kunt u contact met ons opnemen. Deze informatiekaart geeft u algemene informatie over het vermelde onderwerp. Door het algemene karakter van de informatie kan de informatiekaart onvolledig zijn. Hoewel we bij de samenstelling van deze informatiekaart zorgvuldig te werk zijn gegaan, kunt u geen rechten ontlenen aan de inhoud daarvan.

Brochure afbeelding
Download brochure

Lees ook