23 januari 2008 Nieuws

Regels voor ondernemingen ingrijpend gewijzigd

De regels om een onderneming juridisch goed te laten functioneren, het ‘ondernemingsrecht’ genoemd, ondergaan de komende tijd ingrijpende wijzigingen. In de Eerste en Tweede Kamer worden daarvoor verschillende wetsvoorstellen behandeld. Hebt u ondernemingsplannen? Wij helpen u graag op weg. In ons advies over de bedrijfsvorm en de oprichting van uw onderneming betrekken wij de laatste stand van zaken van het ondernemingsrecht. Hebt u al een onderneming? Dan stellen wij u graag op de hoogte of en in hoeverre de nieuwe wetgeving invloed heeft op de vormgeving van uw onderneming. Hieronder treft u een voorproefje aan van de voorgestelde wijzigingen.

Wijzigingen voor de b.v.
In het voorjaar van 2007 is het wetsvoorstel ingediend dat het b.v.-recht moet vereenvoudigen, onder meer met de afschaffing van het verplichte minimumkapitaal van € 18.000,00 bij de oprichting van een b.v. Hierdoor kunnen ondernemers voortaan zelf kiezen welk bedrag zij bij de oprichting van de b.v. willen inbrengen. Verder zijn in het wetsvoorstel regelingen opgenomen die moeten bewerkstelligen dat ondernemers meer vrijheid krijgen bij de inrichting van hun b.v. Dit blijkt uit de voorgestelde ruimere mogelijkheden om in de statuten van de wettelijke regelingen af te wijken. Het is nog niet bekend wanneer het nieuwe b.v.-recht van kracht wordt.

Wijzigingen voor de maatschap, v.o.f. en c.v.
De wetgeving met betrekking tot de personenvennootschappen (dit zijn de maatschap, vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap) wordt ingrijpend gewijzigd. Naar verwachting treedt de nieuwe wetgeving in 2008 in werking. In de nieuwe wetgeving worden in plaats van de huidige personenvennootschappen drie nieuwe vennootschappen geïntroduceerd: de openbare vennootschap, de openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid en de stille vennootschap. Een stille vennootschap presenteert zich naar buiten niet onder een gemeenschappelijke naam (vergelijkbaar met de huidige stille maatschap). Dit in tegenstelling tot een openbare vennootschap die wel onder een gemeenschappelijke naam naar buiten treedt (vergelijkbaar met de huidige vennootschap onder firma en de openbare maatschap). Tussen de stille vennootschap en de openbare vennootschap zijn ook verschillen op het gebied van aansprakelijkheid van de vennoten en de vertegenwoordiging van de vennootschap. De openbare vennootschap kan kiezen voor rechtspersoonlijkheid. Dit heeft onder meer als voordeel dat de vennootschap eigenaar wordt van het vennootschappelijke vermogen.

Het handelsregister
Naar verwachting wordt in 2008 het systeem van het handelsregister ingrijpend aangepast. Het handelsregister gaat deel uit maken van de zogenaamde basisadministraties (waaronder de gemeentelijke basisadministratie) en wordt daarom uitgebreid. Dit heeft tot gevolg dat voortaan álle ondernemingen en rechtspersonen in het handelsregister worden ingeschreven, waarbij geen verschil meer wordt gemaakt tussen beroep en bedrijf. Voortaan moeten dus ook advocaten, psychologen en fysiotherapeuten zich inschrijven, evenals de voorheen vrijgestelde landbouw- en visserijbedrijven en straathandelaren. Ook rechtspersonen die geen onderneming uitoefenen, moeten worden ingeschreven zoals overheidsinstanties, kerkgenootschappen en verenigingen van appartementeigenaren. Bovendien zijn (rechts)personen die een onderneming uitoefenen voortaan verplicht om het handelsregisternummer niet alleen op hun briefpapier, maar ook in emailberichten te vermelden.

Brochure afbeelding
Download brochure

Lees ook