29 mei 2015 Familie en relatie

Gezag en voogdij

Gezag en voogdij worden vaak met elkaar verward. In beide gevallen gaat het om de wettelijke vertegenwoordiging van minderjarige kinderen. Wat is dan eigenlijk het verschil?

Wat is dan eigenlijk het verschil?

Eén of beide ouders zijn de wettelijke vertegenwoordiger(s) van minderjarige kinderen.

Gezag

Eén of beide ouders zijn de wettelijke vertegenwoordiger(s) van minderjarige kinderen.Hoe is het gezag geregeld als u bent gehuwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan? Ouders die gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, zijn automatisch belast met het ouderlijk gezag over hun kinderen. Als de relatie eindigt, blijft dit gezag in stand, tenzij er zwaarwegende redenen zijn die dit anders maken.

Hoe is het gezag geregeld als u bent gehuwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan?

Ouders die gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, zijn automatisch belast met het ouderlijk gezag over hun kinderen. Als de relatie eindigt, blijft dit gezag in stand, tenzij er zwaarwegende redenen zijn die dit anders maken.

Hoe is het gezag geregeld als u samenwoont zonder een huwelijk of een geregistreerd partnerschap?

Samenwoners hebben niet automatisch het gezamenlijk gezag. De biologische moeder is wettelijk gezien direct moeder en is daardoor ook automatisch belast met het ouderlijk gezag. De partner kan pas na erkenning van het kind het gezag gezamenlijk verkrijgen door een aantekening in het gezagsregister aan te vragen bij de Rechtbank.

Wat als de moeder geen toestemming geeft voor aantekening in het gezagsregister?

Dan kan de partner niet het gezamenlijk gezag verkrijgen. Wil de partner dit wel? Dan kan een verzoek aan de rechtbank worden gedaan om beide ouders met het gezag te belasten.

Eén ouder belast met het gezag?

Wenst deze ouder samen met een derde (bijvoorbeeld een grootouder) het gezamenlijk gezag over het kind? Dan kan de desbetreffende ouder dit bij de rechtbank aanvragen.

Voogdij

Van voogdij is sprake als een ander dan een ouder de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige kinderen is.

Waaraan moet een voogd voldoen?

U kunt voogd worden als u meerderjarig bent, niet onder curatele staat en niet lijdt aan een geestelijke stoornis waardoor u het gezag niet kunt uitoefenen.

Hoe wordt u voogd?

Ouders kunnen in een testament laten vastleggen dat zij u als voogd aanwijzen. Na hun overlijden krijgt u dan als voogd het gezag over hun minderjarige kind(eren) als u daarmee instemt. Ouders kunnen de voogdij al in een testament vastleggen voordat het kind geboren is. Een andere mogelijkheid is dat ouders u als voogd kunnen aanwijzen in het gezagsregister.

Is voogd worden verplicht?

Nee, u hoeft niet in te stemmen met uw benoeming tot voogd. Als u dit niet wilt, dan zoekt de rechter een ander geschikt persoon of een gecertificeerde jeugdinstelling.

Wanneer benoemt de rechtbank een voogd?

Als ouders niets hebben vastgelegd over de voogdij na hun overlijden. De rechtbank kan dan bijvoorbeeld een familielid benoemen of een gecertificeerde jeugdinstelling. Wilt u meer informatie over dit onderwerp, kijk dan op Rechtspraak.nl.

Brochure afbeelding
Samen Verder
Alles over wat er volgens de wet geregeld is bij samenwonen, trouwen en geregistreerd partnerschap, en wat u zelf kunt bepalen.