17 september 2018 Nieuws

AVG: actuele stand van zaken

Er was nodige onrust rond 25 mei 2018. Hoe zou de wereld er uitzien, zodra de nieuwe privacy wetgeving (AVG) van toepassing zou zijn?

In mijn artikel van begin maart 2018 is reeds geprobeerd om aan de ondernemer duidelijk te maken wat er binnen zijn onderneming moest gebeuren.

Spannend was of en zo ja op welke wijze de Autoriteit Persoonsgegevens zou optreden.

Inmiddels is wel gebleken dat de Autoriteit Persoonsgegevens wel degelijk actief optreedt en handelt. Maar ook is duidelijk dat de focus vooralsnog ligt bij overheidsinstellingen, ziekenhuizen en zorgverzekeraars.
In dit artikel doet AP verslag van deze controles.
De steekproeven waren in dit geval voornamelijk gericht op de aanwezigheid van een Functionaris Gegevensbescherming.

Wel is een eerste dwangsom ingevorderd bij Theodoor Gillissen Bankiers (TGB).
De bank gaf in eerste instantie geen gehoor aan een verzoek van een klant om inzage van zijn klantgegevens.
Ook na daartoe te zijn aangespoord (er was een zogeheten last onder dwangsom opgelegd) gaf de bank nog geen thuis.
Om die reden werd overgegaan tot een daadwerkelijke invordering van de dwangsom. Klik hier voor meer informatie.
Het verzoek om inzage werd overigens al gedaan in 2016, dus nog voordat de huidige wetgeving van toepassing is geworden.

Alhoewel de mkb-er nu nog niet onder de loep wordt genomen, adviseer ik u wel om – voor zover u dat nog niet heeft gedaan – uw onderneming aan de privacyregels aan te passen.

  • Check welke persoonsgegevens binnen uw bedrijf worden verwerkt (zowel fysiek als digitaal), pas dit zo nodig aan en leg dit proces vast;
  • Maak afspraken met de partijen met wie u samenwerkt, in het kader waarvan ook persoonsgegevens worden verwerkt;
  • Informeer uw werknemers, klanten en overige betrokkenen over de verwerking van persoonsgegevens. Dit kan via een privacyverklaring op uw website. Vergeet ook niet het personeelshandboek aan te passen!
  • Maak een protocol op welke wijze moet worden gehandeld indien zich een datalek voordoet.

Behoefte aan overleg? Schroom vooral niet te bellen!

Marije Dekker
06-15855701

Brochure afbeelding
Download brochure

Lees ook