18 augustus 2023 Blog

Onherroepelijke volmacht

Een onherroepelijke volmacht, zoals het woord al zegt, is een volmacht die niet meer kan worden herroepen. Hoe werkt dit? En wat is dan een herroepelijke volmacht en waarom is dit wenselijker?

Wat is een onherroepelijke volmacht?

In artikel 3:72 BW wordt een niet-limitatieve opsomming gegeven van manieren waarop een volmacht kan eindigen. In dit artikel biedt de wet echter de mogelijkheid om die beëindigingsmogelijkheden uit te sluiten. Er wordt dan ook wel gesproken van een onherroepelijke volmacht.

Een onherroepelijke volmacht houdt in dat de volmacht niet kan worden herroepen. Een volmacht kan alleen onherroepelijk zijn, voor zover het gaat om een rechtshandeling die in het belang van de gevolmachtigde of van een derde zijn.

Waarom een herroepelijke volmacht?

Een herroepelijke volmacht is daarentegen zoals de naam zegt, herroepbaar. U als volmachtgever kan op elk moment de verleende volmacht buiten werking stellen. Vaak gaat het om een bankvolmacht, een medische volmacht of een financiële volmacht. Het voordeel hier is wanneer u ziet dat bijvoorbeeld een gevolmachtigde misbruikt maakt van de volmacht, u het kan stopzetten. Alle rechten die de gevolmachtigde had worden dan opgeheven.

wat is een onherroepelijke volmacht

Hoe herroep ik een volmacht?

De gevolmachtigde mag namens de volmachtgever handelen, maar de volmachtgever blijft daarnaast altijd zelf bevoegd om de handelingen te verrichten. Indien de volmachtgever geen vertrouwen meer heeft in de gevolmachtigde, kan de volmachtgever de volmacht intrekken. Hierdoor vervalt de bevoegdheid voor de gevolmachtigde om namens de volmachtgever rechtshandelingen te verrichten.

Een specifieke volmacht wordt beëindigd wanneer: u als titularis hiervoor mondeling of schriftelijk de opdracht geeft. Een mondelinge opdracht moet altijd worden gevolgd door een schriftelijke bevestiging. Ook wordt een volmacht beëindigt wanneer de volmachthebber zijn of haar volmacht opzegt.

Brochure afbeelding
Download brochure

Lees ook