17 juni 2021 Blog

Wat is een notariële akte?

Een notariële akte is een akte die door een notaris in functie is opgemaakt en ondertekend. In deze akte worden overeenkomsten en verklaringen juridisch vastgelegd. Pas na ondertekening van de akte bij de notaris, is de akte rechtsgeldig. In een notariële akte wordt de rechtszekerheid veilig gesteld. Voor een aantal diensten is een notariële akte verplicht, zoals voor het afsluiten van een hypotheek, de levering van een huis of het oprichten van een BV.

Notariële akte opstellen?

Een notariële akte kan alleen door een notaris opgesteld worden. Betrokken partijen en de notaris ondertekenen de akte. De originele akte wordt ook wel de minuutakte genoemd.

Wat is het doel van een notariële akte?

Een notariële akte biedt zekerheid: dat het document echt is, dat er achteraf geen aanpassingen in zijn gedaan, dat de personen die hebben getekend ook werkelijk degenen zijn die tekenden en dat de datum en tijd juist zijn.

Wat is het verschil notariële akte en onderhandse akte?

Soms kunt u zelf een akte opstellen. U maakt dan een zogenoemde onderhandse akte. Een nadeel van een onderhandse akte is dat er geen executoriale/uitvoerbare titel is. Als iemand zijn afspraken niet nakomt, zal er eerst een procedure bij de rechtbank nodig zijn om deze afspraken af te dwingen.

Wat zijn de kenmerken en bijzonderheden van een notariële akte?

 • De notaris controleert altijd of de personen die de akte moeten ondertekenen ook daadwerkelijk de personen zijn die de handtekening zetten;
 • De datum die op een notariële akte staat is altijd de datum wanneer deze akte is ondertekend;
 • Aktes hebben altijd een executoriale titel. Dat betekent dat alle afspraken in de akte zonder tussenkomst van een rechter ten uitvoer kunnen worden gelegd*;
 • Partijen ontvangen een afschrift van de akte zodat de gemaakte afspraken altijd bewezen kunnen worden;
 • De notaris is altijd een onpartijdige deskundige die de belangen van iedereen behartigt bij het opstellen van een notariële akte;
 • De akte blijft eeuwig bewaard. Als uw notaris er mee stopt, blijft uw akte gewoon bestaan. Het protocol (dossier met akten) wordt namelijk overgenomen door een andere notaris.

*het in daden omzetten van een vonnis. Bijv. door het bij vonnis toegewezen bedrag te innen.

Welke afspraken moeten in een notariële akte?

Afspraken kunt u altijd maken, maar een aantal afspraken moeten in een notariële akte vastgelegd worden, anders is er geen enkele zekerheid. Enkele voorbeelden zijn:

 • Huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden; met voorwaarden bepaalt u zelf welke bezittingen en schulden van u samen zijn en welke persoonlijk. Bezittingen die tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap ontstaan, kunnen zo toch van u blijven. Bijvoorbeeld spaargeld of een waardevolle kunstcollectie.
 • Testament opstellen; met een testament maakt u uw eigen keuzes over uw nalatenschap. Deze keuzes kunt u goed laten aansluiten op uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld wie krijgt wat, wilt u een deel van je erfenis aan een goed doel schenken, etc. De notaris kan u adviseren over de mogelijkheden en de (fiscale) gevolgen voor uw erfgenamen.
 • Notariële akte bij een volmacht: wanneer u door bijvoorbeeld ziekte zelf geen beslissingen meer kan nemen over uw gezondheid of financiën, kunt u iemand aanwijzen om dit voor u te doen, dit doet u in een levenstestament.
 • Overlijden: erfgenamen hebben in sommige gevallen een notariële verklaring van erfrecht nodig om aan te tonen dat ze erfgenaam zijn en zo recht te hebben op de banktegoeden van de overledene.
 • Scheiding; wanneer u uit elkaar gaat, legt u in een akte van verdeling vast hoe uw gezamenlijke bezittingen en schulden verdeeld worden.
 • Schenking: in een schenkingsakte legt u vast wie van u een schenking of gift krijgt en voorkomt u dat het geld in verkeerde handen komt.
 • Levering; bij de aankoop van een woning moet de eigendom worden overgedragen, dit kan alleen met een notariële akte.
 • Hypotheekakte: om een hypotheek te vestigen op een onderpand, heeft u een notariële akte nodig.
 • Het overdragen van aandelen in een BV: pas nadat de koper, de verkoper en de notaris de akte van levering aandelen hebben ondertekend, wordt de koper eigenaar van de door hem gekochte aandelen.
 • Notariële akte bij statuten: verenigingen en stichtingen moeten verplicht hun statuten notarieel vastleggen.

Waar worden notariële aktes bewaard?

Een akte moet van papier zijn en hij moet eeuwig bewaard worden. Dit gebeurt in een speciale archiefruimte waar ze goed beschermd zijn tegen brand, inbraak, waterschade en andere gevaren. Uw akte gaat dan ook niet verloren als uw notaris stopt met werken. Een andere notaris neemt dan de aktes over.

Opvolgersarchief

Als een notaris stopt met zijn notariskantoor, neemt een andere notaris zijn akten over. In het Opvolgersarchief staat wie de opvolger is van de notaris en zijn akten beheert.

Brochure afbeelding
Download brochure

Lees ook