23 november 2008 Nieuws

Het nieuwe handelsregister

Vanaf 1 juli 2008 is het systeem van het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingrijpend gewijzigd. Dit heeft gevolgen voor ondernemers, beroepsbeoefenaren en anderen. Er ontstaat namelijk een bredere inschrijvingsplicht.

Het nieuwe systeem van het handelsregister brengt met zich mee dat veel ondernemingen en rechtspersonen die tot nu toe niet verplicht waren zich in te schrijven, dat nu wél moeten. Het is de bedoeling dat voortaan alle ondernemingen en rechtspersonen in het handelsregister worden ingeschreven, waarbij geen verschil meer wordt gemaakt tussen beroep en bedrijf.

Voortaan moeten bijvoorbeeld ook advocaten, psychologen en fysiotherapeuten zich inschrijven. Ook de eerder vrijgestelde landbouw- en visserijbedrijven en straathandelaren moeten zich registreren. Verder is nieuw dat rechtspersonen die geen onderneming voeren, moeten worden ingeschreven. Dit zijn bijvoorbeeld overheidsinstanties en kerkgenootschappen. Ook verenigingen van (appartement-)eigenaars moeten zich inschrijven.

Bent u maat in een maatschap die onder een gemeenschappelijke naam opereert? Dan hoeft u zich niet tweemaal in te schrijven. De inschrijving van de maatschap is voldoende. Als u naast de maatschap ook zelfstandig werkzaam bent, dan moet u zich wél naast de maatschap inschrijven. Als u maat bent in een zogenaamde stille maatschap (deze maatschap treedt niet naar buiten toe op) dan volstaat een inschrijving van uw eigen onderneming.

De inschrijving kan bij iedere Kamer van Koophandel worden gedaan omdat er voortaan één landelijk register is. Het nieuwe handelsregister is een basisregister en wordt gekoppeld aan andere basisregisters zoals de Gemeentelijke basisadministratie en het Kadaster. De in de registers vermelde gegevens worden door de overheid gebruikt. Dit leidt er toe dat gegevens daarom maar eenmaal (aan het handelsregister) verstrekt hoeven te worden: op alle formulieren van overheidsinstanties worden deze gegevens voortaan ‘automatisch’ voorgedrukt. Ook de Belastingdienst maakt in de toekomst gebruik van de gegevens van het handelsregister.

Bij de inschrijving in het handelsregister krijgt u een handelsregisternummer toegekend.
(Rechts-)personen die een onderneming voeren, zijn voortaan verplicht om dit handelsregisternummer op alle correspondentie te vermelden. Het nummer moet dus standaard worden vermeld op alle brieven, e-mailberichten, facturen, website e.d.

Als u na 1 juli 2008 een onderneming of rechtspersoon start/opricht, bent u direct inschrijfplichtig. Voor ‘nieuwe inschrijvers’ die vóór 1 juli 2008 al bestonden, is er een overgangstermijn. De nieuwe inschrijvers hebben tot 31 december 2009 de tijd om aan hun verplichting te voldoen. De Kamer van Koophandel benadert gefaseerd de ondernemers/organisaties die zich moeten inschrijven door middel van een brief en een formulier. Als u niet wilt wachten op het schrijven van de Kamer van Koophandel, kunt u vanzelfsprekend zelf actie ondernemen door naar één van de kantoren van de Kamer van Koophandel te gaan. Op 1 januari 2010 moet het handelsregister compleet zijn.

Wie zijn (voortaan) inschrijfplichtig?

In Nederland gevestigde ondernemingen die worden gedreven door:

• Eenmanszaak (ook die een vrij beroep uitoefenen)
• Maatschap
• VOF
• CV
• Rederij
• NV
• BV
• Europese Commanditaire Vennootschap
• Europese Naamloze Vennootschap
• Europese Coöperatieve Vennootschap
• Europees Economisch Samenwerkingsverband
• Vereniging
• Coöperatie
• Onderlinge Waarborgmaatschappij
• Stichting
• Kerkgenootschap
• Publiekrechtelijke rechtspersoon (bijvoorbeeld Gemeente, Waterschap)
• Een buitenlandse rechtspersoon, vennootschap of natuurlijk persoon

Rechtspersonen met een statutaire zetel in Nederland:

• NV
• BV
• Europese Commanditaire Vennootschap
• Europese Naamloze Vennootschap
• Europese Coöperatieve Vennootschap
• Europees Economisch Samenwerkingsverband
• Vereniging (een formele vereniging moet worden ingeschreven en een informele vereniging kan worden ingeschreven)
• Coöperatie
• Onderlinge Waarborgmaatschappij
• Vereniging van eigenaars
• Stichting
• Kerkgenootschap of de koepelorganisatie
• Publiekrechtelijke rechtspersoon (bijvoorbeeld een Ministerie of een Waterschap)
• Overige privaatrechtelijke rechtspersonen (bijvoorbeeld boermarken)

Brochure afbeelding
Download brochure

Lees ook