Uitkeringen

In Nederland bent u verzekerd tegen inkomensverlies door ziekte of werkloosheid. U kunt in geval van ziekte of werkloosheid bij het UWV een uitkering aanvragen, bijvoorbeeld een Werkloosheidsuitkering (WW), een ziektewetuitkering (ZW) of een uitkering wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (WIA).

Maar ook iedere in Nederland wonende Nederlander heeft recht op een bijstandsuitkering als zijn of haar inkomen zodanig laag is dat hij of zij niet in de noodzakelijke kosten van bestaan kan voorzien. Een bijstandsuitkering kan worden aangevraagd bij de gemeente waar u woont.

Nu kan het zo zijn dat de uitkering die u heeft aangevraagd buiten behandeling wordt gelaten omdat u niet alle gegevens heeft overgelegd, of dat uw aanvraag wordt afgewezen of dat u het niet eens bent over de hoogte van de aan u toegekende uitkering. U kunt dan in bezwaar gaan tegen de weigeringsbeslissing of de toekenningsbeslissing van de gemeente of het UWV. U heeft daarvoor zes weken de tijd. Veelal staat onderaan de beslissing van de uitkeringsinstantie wat u in het bezwaarschrift moet opnemen en welke stukken u bij dient te voegen.

Wilt u weten of uw bezwaar kans van slagen of wilt u hulp bij het opstellen van een bezwaarschrift dan kunt u zich wenden tot een van onze bestuursrecht advocaten. Zij kunnen u adviseren en bijstaan bij het voeren van een bezwaarprocedure en eventueel een beroepsprocedure bij de rechtbank.