Een executeur is de persoon die is aangewezen als verantwoordelijke voor het coördineren van de afwikkeling van de nalatenschap. Een nalatenschap, ook wel een erfenis genoemd, is een verzamelnaam voor alle bezittingen die iemand achterlaat na overlijden, zoals vermogen, woning, inboedel, maar ook eventuele schulden.

De testamentair executeur wordt benoemd in een testament. Voor het testament opstellen gaat u naar de notaris. In het door u opgestelde testament benoemt u een uitvoerder, deze desbetreffende persoon moet de benoeming officieel aanvaarden.

Meerdere executeurs?

U hoeft niet maar één executeur aan te wijzen, u kunt ook meerdere uitvoerders aanwijzen. In dat geval krijgt elke uitvoerder een persoonlijke titel en bijbehorend takenpakket toegewezen. Deze verwijzingen worden aangeduid in het volgende sterrenclassificatie:

* Uitvaart executeur

** Beheersexecuteur

*** Afwikkelingsbewindvoerder

Voorwaarden aanstelling als executeur

Voordat u iemand aanwijst om uw nalatenschap af te wikkelen, is het verstandig om goed na te denken wie u aanwijst. U geeft tenslotte het vertrouwen aan de testamentair uitvoerder om alles goed te coördineren. U kunt eigenlijk iedereen aanwijzen: een familielid, een goede vriend of juist iemand die u goed kent maar een zekere afstand heeft. Tevens is het  mogelijk om een professionele executeur aan te stellen om erop toe te zien dat alle processen goed verlopen.

De taken van een executeur

De taken van de uitvoerder zijn wettelijk bepaald. Deze staan daarom in het testament beschreven. Tijdens de totale afwikkeling van de nalatenschap is de executeur verantwoordelijk voor het beheren van de gehele nalatenschap. Dit houdt in dat de uitvoerder een boedelbeschrijving opzet. Deze beschrijving is het uitgangspunt dat wordt gebruikt om de erfgenamen te informeren en om eventuele schulden in kaart te brengen.

executeur

Schulden

Wanneer blijkt dat er sprake is van schulden, moeten deze door de testamentair uitvoerder betaald worden uit het vermogen van de overleden persoon. Nog te betalen huur of doorlopende kredieten behoren tot deze schuldenpost. Wanneer de schulden hoger zijn dan het aanwezige vermogen, zal de uitvoerder zich moeten richten op de verkoop van bezittingen. Op deze manier wordt het vermogen aangevuld en zo wordt het mogelijk om de schulden af te lossen.

Verslag

Wanneer deze zaken af zijn gerond brengt de executeur verslag uit van alle werkzaamheden die zijn uitgevoerd. Deze verantwoording wordt verwerkt in een eindrapport. In dit rapport stelt de executeur een verdeling voor. Uiteraard is het mogelijk de taken te verdelen wanneer dit vastgelegd is in het testament. Bij een verdeling heeft niet iedere executeur dezelfde taken. Er zijn verschillende werkzaamheden die in dit geval worden verdeeld zoals het regelen van de uitvaart, de afhandeling van de administratie en het regelen van de belastingaangiften.

Voordelen executeur

Het aanstellen van één of meerdere executeur(s), heeft een aantal voordelen. Er is dan iemand die belangrijke zaken snel in kaart  kan brengen en afhandelen. Omdat de rol van een uitvoerder zeer praktisch is, brengt dit rust en duidelijkheid. Veel erfgenamen ervaren dat als prettig. Zeker bij complexe nalatenschappen of ingewikkelde structuren bij de samenstelling van de erfgenamen, is het verstandig om een executeur aan te wijzen.

Neem contact op