Boedelbeschrijving

Een boedelbeschrijving is één van de zaken die geregeld moet worden omtrent een overlijden. In veel gevallen is door erflater in het testament een executeur benoemd. Deze persoon is verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap. De executeur maakt een officieel document op als zijnde een inventarisatie. Dit document wordt een boedelbeschrijving genoemd. Wat deze beschrijving precies inhoudt, leggen wij u graag uit.

Wat is een boedelbeschrijving?

Een boedelbeschrijving is een overzicht van alle de bezittingen en de schulden van de overledene, op de dag van overlijden. Als alle partijen het vrije beheer hebben over de goederen en ze het er mee eens zijn dat de boedelbeschrijving kan worden opgemaakt, dan volstaat een onderhandse beschrijving. De boedelbeschrijving mag dan door de executeur worden opgemaakt. In alle andere gevallen moet een notariële boedelbeschrijving worden opgemaakt. Dan maakt de notaris de boedelbeschrijving dus op aan de hand van de door de executeur aangeleverde gegevens.

Wat staat er in de boedelbeschrijving?

Zoals hierboven vermeld staat in de beschrijving van de boedel alles wat er op het moment van overlijden aanwezig is. U kunt denken aan de volgende zaken:

– een korte beschrijving van alle tot de boedel behorende goederen en schulden, zoals een auto, een huis of de saldo’s van de bankrekeningen;

– de persoonsgegevens van alle betrokken partijen, ook van eventuele schuldeisers;

– de plaats waar de beschreven goederen zich bevinden;

– een opgave van de administratie die betrekking heeft op de boedelgoederen;

– een schatting van het maandelijkse inkomen en uitgaven van erflater.

Wat is het belang van een boedelbeschrijving?

Uit een deugdelijke boedelbeschrijving blijkt de omvang van de nalatenschap. Hierdoor kan de nalatenschap zorgvuldig worden afgewikkeld. Wie de boedelbeschrijving opmaakt, hangt af van het eventuele testament dat gemaakt is of van het al dan niet aanwezig zijn van een boedelvolmacht. Dit is een volmacht om een boedel af te wikkelen. Bij een erfenis geven alle erfgenamen een volmacht aan iemand die de erfenis afwikkelt. Meestal wordt de volmacht aan één van de erfgenamen gegeven, maar dat hoeft niet.

Voordelen boedelbeschrijving?

Het inzichtelijk krijgen van de gehele nalatenschap. De beschrijving vormt de basis voor de afwikkeling van de nalatenschap. Door een (notariële) boedelbeschrijving kan een aanvang worden gemaakt met de afwikkeling van de nalatenschap. Daarnaast heeft de notariële boedelbeschrijving ook dwingende bewijskracht. Er zijn juridische gevolgen verbonden aan het bewust niet vermelden van bezittingen of schulden op de boedelbeschrijving.

Wanneer een boedelbeschrijving?

Soms schrijft de wet voor dat een boedelbeschrijving moet worden gemaakt. Enkele voorbeelden zijn:

· In het kader van de vereffening van een nalatenschap;

· Indien een erfgenaam niet het vrije beheer over zijn of haar vermogen heeft, dus bijvoorbeeld als iemand minderjarig is of onder bewind of curatele is gesteld;

· Indien een executeur is benoemd, behoort het opmaken van een boedelbeschrijving tot de taken van de executeur.

Op verzoek kan de rechter ook bevelen dat er een boedelbeschrijving van de erfenis wordt opgemaakt, bijvoorbeeld op verzoek van één van de kinderen bij een wettelijke verdeling of op verzoek van een erfgenaam. Als de erfgenamen het niet eens zijn over de boedelbeschrijving, kunnen geschillen hierover ook aan de rechter worden voorgelegd.

Boedelregister

Het boedelregister is een openbaar register. Elke rechtbank heeft zijn eigen boedelregister welke u kosteloos kunt inzien of een uittreksel kunt opvragen.

De laatste woonplaats van de overledene is bepalend. De rechtbank die deze woonplaats binnen haar werkgebied heeft, heeft de gegevens opgenomen in het boedelregister.

Hoe u het boedelregister kunt inzien en hoe u een uittreksel uit het boedelregister kunt opvragen, verschilt per rechtbank.